Geodezyjne kształtowanie przestrzeni wiejskiej

Complex Design of Rural Areas

2023L

Kod przedmiotu08S1-GKPW2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającekataster
Wymagania wstępneznajomość podstaw prawa geodezyjnego
Opis ćwiczeń
Opis wykładów1. Zasady szacunku gruntów w postępowaniu scaleniowym. 2. Strefowanie, analiza atrybutów różnicujących poszczególne przestrzenie (strefy). 3. Podział wspólnoty gruntowej oraz współwłasności. 4. Współczynnik potrąceń i jego rola. 5. Ustawka (rozstawka) - zasady, metody. 7. Projekt techniczny - zasady, metody. 8. Kompletowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. ,ĆWICZENIA:1. Szacunek gruntów na cele ich scalenia. 2 Bilans projektu scalenia. 3. Ustawka.
Cel kształceniaUmiejętność planowania i wykonywania prac geodezyjnych związanych ze scaleniem i wymianą gruntów na obszarach wiejskich. Student powinien posiadać kompetencje w zakresie analizy aktów prawnych i normatywnych związanych ze scaleniem i wymianą gruntów. Powinien posiadać umiejętności w zakresie przygotowania dokumentacji związanej ze scaleniem i wymianą gruntów oraz kompetencje w zakresie wykonywania analiz o charakterze przestrzennym dotyczących gospodarowania na obszarach wiejskich
Literatura podstawowa1) www.sejm. gov.pl, ustawa o scaleniu i wymianie gruntów 26.03.1982 r, sejmowe, 1982 2) Pojanowski J., Szewczyk R., Przegon W., Podstawy zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich, AR Kraków, 2017 3) WEiSS E., Pijanowski Z., Instytucja scaleń gruntów w Republice Federalnej Niemiec, AR Kraków, 2005 4) Sobolewska-Mikulska K, Współczesne scalania gruntów, PW Warszawa, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi