Gospodarka nieruchomościami

Real Estate Management

2021Z

Kod przedmiotu08S1-GNIE
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPodstawy prawne gospodarki nieruchomościami. Podstawowe pojęcia cywilistyczno-prawne w obszarze gospodarki nieruchomościami. Kompetencje organów administracji rządowej i samorządowej. Zasoby nieruchomości i szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami w zasobach publicznych. Obrót nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Podstawowe procedury geodezyjno-prawne w gospodarce nieruchomościami. Podziały nieruchomości oraz scalenia i podziały - rola geodety i rzeczoznawcy majątkowego w tych postępowaniach. Opłaty adiacenckie. Wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne, zasady ustalania odszkodowania i zwrot wywłaszczonych nieruchomości. Prawo pierwokupu i odkupu. Pochodne procedury geodezyjno-prawne w gospodarce nieruchomościami: regulacja stanów prawnych, uwłaszczenia nieruchomościami, ustanawianie odrębnych własności lokali. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.,ĆWICZENIA:Podstawowe pojęcia z zakresu prawa rzeczowego i gospodarki nieruchomościami. Zasady ustalania cen opłat i rozliczeń za nieruchomości w praktyce. Opracowanie dokumentacji geodezyjno-administracyjnoprawnej zbycia nieruchomości w trybie przetargu publicznego. Opracowanie dokumentacji administracyjnej i geodezyjnej scalenia i podziału nieruchomości wraz z naliczeniem opłat adiacenckich. Określenie wielkości udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej. Przeprowadzenie postępowania wywłaszczenia nieruchomości.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z prawnymi, teoretycznymi i praktycznymi procedurami gospodarki nieruchomościami i pracami geodezyjno-kartograficznymi wykonywanymi na rzecz przeprowadzenia tych procedur z uwzględnieniem nieruchomości stanowiących mienie publiczne i prywatne.
Literatura podstawowa1) Jaworski J., A. Prusaczyk, A. Tułodziecki, M. Wolanin, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz , t. Wyd.5, C.H. Beck Warszawa, 2017 2) Strzelczyk R., Prawo obrotu nieruchomościami, C.H. Beck Warszawa, 2019 3) Wolanin M., Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości oraz procedury ewidencyjne, C.H. Beck. Warszawa, 2016 4) Źróbek. S., Źróbek R., Kuryj J. , Gospodarka nieruchomościami komentarzem do wybranych procedur. , t. Wyd. II, Gall. Katowice, 2012
Literatura uzupełniająca1) Horoszko M. Pęchorzewski D. (red.)., Gospodarka nieruchomościami. Komentarz., t. Wyd. 3, C.H. Beck. Warszawa, 2014 2) Cymerman Joanna , Cymerman Ryszard, GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI. Uwarunkowania prawne. Procedury, Wyd. Politechnika Koszalińska, 2016 3) Kuryj. J., Wiśniewski R., Źróbek R. (red.), Gospodarka nieruchomościami, Wyd. UWM w Olsztynie, 2000
Uwagibrak