Matematyka

Mathematics

2021L

Kod przedmiotu08S1-MATEM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówachunek różniczkowy jednej zmiennej, reguły różniczkowania. Pojęcie całki, podstawowe wzory na całki nieoznaczone i ich wykorzystanie. Całka oznaczona, rachunek całkowy jednej zmiennej, zastosowania całek oznaczonych. Funkcje wielu zmiennych. Rachunek różniczkowy wielu zmiennych, pochodne cząstkowe, różniczka zupełna - zastosowania. Rachunek całkowy wielu zmiennych, całki wielokrotne - zastosowania. Równania różniczkowe zwyczajne I stopnia. Szereg Taylora, Maclaurina . Powtórzenie, omówienie zagadnień egzaminacyjnych.,ĆWICZENIA:Pojęcie pochodnej funkcji jednej zmiennej Zadania na obliczanie pochodnej funkcji jednej zmiennej Pojęcie pochodnej funkcji wielu zmiennych Zadania na obliczanie pochodnych funkcji wielu zmiennych Całkowanie funkcji jednej zmiennej Wzory i zadania z wykorzystaniem całkowania funkcji jednej zmiennej Całkowanie funkcji wielu zmiennych Wzory i zadania z wykorzystaniem całkowania funkcji wielu zmiennych Zastosowania pochodnych i całkowania w rozwiązywaniu zagadnień praktycznych Pojęcie równań różniczkowych Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem podstawowych technik rozwiązywania równań różniczkowych
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Barannyk L., Jędrzejewski J., "Wstęp do algebry liniowej" , t. 1, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, 2006, s. 100-200 2) Leitner R., "Zarys matematyki wyższej, część I i II", t. 1,2, Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, 2004, s. 100-200 3) Stankiewicz W., "Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, część A i B", t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004, s. 1-200 4) Zachwieja G., "Równania różniczkowe zwyczajne i elementy rachunku operatorowego", t. 1, SUPREMUM, 2007, s. 1-200 5) Białas S., Ćmiel A., Fitzke , Matematyka dla studiów inzynierskich, t. 1, Wydawnictwo AGH., 200, s. 1-200
Literatura uzupełniająca
UwagiPrzedmiot ma charakter podstawowy, jego zrozumienie jest niezbędne do prawidłowego przyswajania wielu innych przedmiotów z dziedziny nauk technicznych i nauk o Ziemi