Podstawy budownictwa

Fundamentals of civil engineering

2021L

Kod przedmiotu08S1-PB
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającegeometria wykreślna z grafiką inżynierską, geodezja
Wymagania wstępnerysunek techniczny
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Przepisy prawne. 2. Podstawowe definicje. 3. Zagadnienia wstępne, ogólnie o: przygotowanie budowy, uczestnicy procesu budowlanego, warunki techniczne związane z zagospodarowaniem działki, projekt budowlany, pozwolenie na budowę, warunki realizacji budynku, wymagania ogólne związane z oddaniem budynku do użytkowania i użytkowaniem. 4. Opracowania i czynności geodezyjne w budownictwie. 5. Podstawy rysunku architektoniczno - budowlanego obowiązujące w budownictwie. 6. Projekt budowlany. 7. Materiały budowlane. 8. Fundamenty. 9. Ściany. 10. Łęki i nadproża. 11. Stropy. 12. Stropodachy. 13. Dachy. 14. Pokrycia dachowe.,ĆWICZENIA:Ćwiczenia realizowane są w formie zajęć rysunkowo-projektowych. 1. Geodezyjne opracowanie projektu zagospodarowania działki. 2. Pracą końcową jest projekt architektoniczno-budowlany budynku mieszkalnego. Projekt uwzględnia wszystkie zasady zawarte w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w obowiązujących normach budowlanych. Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu, rzut fundamentów, rzut piwnicy, rzut parteru, rzut poddasza, przekrój pionowy budynku, rzuty elewacji.
Cel kształceniaZdobycie wiedzy z zakresu: prawa budowlanego; warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, podstawowych pojęć stosowanych w budownictwie, rodzajów budowli i konstrukcji inżynierskich, elementów, układów i ustrojów konstrukcyjnych budynków, zasad posadowienia budynków, sposobów zakładania izolacji akustycznych, cieplnych, przeciwwilgociowych i wodochronnych w budynkach. Nabycie umiejętności rozróżniania i klasyfikacji obiektów budowlanych, projektowania architektonicznego budynków jednorodzinnych z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych i konstrukcyjnych. Zdobycie wiedzy w zakresie geodezyjnego opracowania projektu zagospodarowania terenu.
Literatura podstawowa1) Wojtczak E., Budownictwo ogólne w ujęciu tradycyjnym., Wydawnictwo PG, 2020 2) Michalak H., Pyrak S., Budynki jednorodzinne. Projektowanie konstrukcyjne, realizacja, użytkowanie., ARKADY, 2013 3) Schabowicz K., Gorzelańczyk T., Budownictwo ogólne. Podstawy projektowania i obliczania konstrukcji budynków., Donośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2017 4) Siewczyńska M., Domy jednorodzinne. Przewodnik do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego., Wydawnictwo PWN, 2017 5) Pawłowski W., Uwarunkowania prawne i techniczne procedur geodezyjnych w budownictwie., Monografie Politechniki Łódzkiej, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi