Pomiary grawimetryczne

Gravimetric measurements

2024Z

Kod przedmiotu08S1-PGRAW
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Barlik M., Pomiary grawimetryczne w geodezji, t. 1, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2001, s. 1 2) Barlik M., Pachuta A., Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna, teoria i praktyka, t. 1, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2007, s. 1 3) Łyszkowicz A., Geodezja fizyczna, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2012, s. 1
Literatura uzupełniająca
Uwagi