Planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne

Spatial Planning and Urban Planning

2022Z

Kod przedmiotu08S1-PPIPUgik
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPodstawowe pojęcia z zakresu planowania przestrzennego. Podstawy prawne planowania przestrzennego i systematyka opracowań planistycznych w Polsce. Planowanie przestrzenne na poziomie kraju oraz województwa. Planowanie miejscowe - SUiKZP i MPZP. Skutki ekonomiczne opracowań planistycznych. Zasady korzystania z opracowań planistycznych. Planowanie miast, elementy projektowania urbanistycznego.,ĆWICZENIA:Opis stanu ponadlokalnej polityki przestrzennej wybranej gminy. Informacje z planu zagospodarowania przestrzennego województwa na poziom gminy. Analiza stanu planistycznego gminy. Ekonomiczne skutki uchwalenia MPZP. Sporządzenie wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranej działki ewidencyjnej. Analiza uwarunkowań występujących przy planowaniu przestrzennym i projektowaniu urbanistycznym, wykonanie projektu zagospodarowania działki budowlanej jako części projektu budowlanego w ramach procesu inwestycyjnego.
Cel kształceniaDostarczenie studentom wiedzy o treści i procedurach sporządzania opracowań planistycznych na szczeblu kraju i województwa. Dostarczenie wiedzy o wpływie opracowań planistycznych na kształtowanie przestrzeni.
Literatura podstawowa1) Cymerman R., Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, Educaterra Olsztyn, 2011 2) Cymerman R. , Ekonomiczne i prawne aspekty odrolniania i odlesiania gruntów, Educaterra Olsztyn, 2009 3) Domański R., Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2006
Literatura uzupełniająca1) Chmielewski J., wyd. Oficyna Wydawnicza Poltechniki Warszawskiej, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, 2001r., tom
Uwagibrak