Rachunek wyrównawczy

Least Squares Adjustment

2022Z

Kod przedmiotu08S1-RW2
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zbigniew Wiśniewski, Rachunek Wyrównawczy w Geodezji (z przykładami), UWM, 2016 2) Lubomir Włodzimierz Baran, Teoretyczne podstawy opracowania wyników pomiarów geodezyjnych, PWN, 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi