Technologie informacyjne w geodezji

Information Technologies in Geodesy

2021Z

Kod przedmiotu08S1-TIWG1
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówystemy operacyjne. Generacje komputerów. Edytory tekstów. Techniki przetwarzania tekstu. Definicje edycyjne. Arkusze kalkulacyjne. Adresowanie i formuły. Zastosowanie arkuszy do analiz geoinformatycznych. Rodzaje wykresów. Pojęcie serii, kategorii i wartości. Dobór wykresu do prezentowanych danych. Wykorzystanie modeli baz w geoinformatyce. Płaskie, relacyjne, obiektowe, hierarchiczne i przestrzenne modele baz. Obszary zastosowań baz w geoinformatyce. Reguły poprawności. Zarządzanie informacją w bazach. Określanie praw dostępu do zasobów bazodanowych. Kryteria sortowania i wyszukiwania informacji. Relacje i kwerendy. Grafika komputerowa. Zastosowania grafiki wektorowej i rastrowej w geoinformatyce. Cechy obrazów wektorowych i rastrowych. Programy prezentacyjne. Integracja danych. Przesyłanie informacji między aplikacjami. Mechanizmy OLE. Informatyka w geodezji. Cyfrowe technologie przetwarzania informacji analogowej. Podział i zasady funkcjonowania digimetrów, skanerów i ploterów.,ĆWICZENIA:Strony kodowe. Edytory tekstów. Style, sekcje. Szablon i motyw. Edytor równań. Dokumenty hipertekstowe. Udostępnianie i współtworzenie dokumentów w sieci. Arkusze kalkulacyjne. Tworzenie formuł obliczeniowych. Elementy geodezyjnej analizy danych i opracowanie wyników pomiarów. Rachunek macierzowy w arkuszu kalkulacyjnym. Zastosowania różnych typów wykresów. Projektowanie relacyjnej bazy danych. Kontrola poprawności i reguły dostępu. Tworzenie kwerend i wykorzystywanie zapytań. Tworzenie powiązań i relacji. Udostępnianie danych z bazy w sieci. Zastosowanie grafiki komputerowej w geodezji. Edycja i formatowanie grafiki wektorowej i rastrowej. Przygotowanie interaktywnej prezentacji multimedialnej. Integracja danych w pakietach biurowych. Sieciowe przesyłanie informacji między aplikacjami.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Agnieszka Staranowicz, Przemysław Duda, Arkadiusz Orłowski, Technologie informacyjne, SGGW, 2007 2) Andrew S. Tanenbaum, Systemy operacyjne, Helion, 2010 3) Michael Price, Office 2010 PL. Seria praktyk., Helion, 2011 4) Mirosława Kopertowska, Witold Sikorski, Przetwarzanie tekstu. Poziom zaawansowany., MIKOM PWN, 2006 5) Katherine Murray, Microsoft Word 2010 PL. Praktyczne podejście., Helion, 2011 6) Mirosława Kopertowska, Witold Sikorski, Arkusze Kalkulacyjne. Poziom Zaawansowany., Naukowe PWN, 2006 7) John Walkenbach, Excel 2010 PL, Helion, 2011 8) Jeffrey Ullman, Jennifer Widom, Podstawowy wykład z systemów baz danych, WN-T, 2006 9) Danuta Mendrala, Marcin Szeliga, Access 2010 PL, Helion, 2010 10) Andrew Edney, PowerPoint 2010 PL. Seria praktyk., Helion, 2011 11) Von Glitschka, Grafika wektorowa. Szkolenie podstawowe., Helion, 2012 12) Anna Benicewicz-Miazga, Grafika w biznesie, Helion, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi