Wielkoskalowe opracowania kartograficzne

Large-Scale Digital Mapping

2021L

Kod przedmiotu08S1-WOK2
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePodstawy geodezji z geomatyką
Wymagania wstępnePoznanie standardu edycji mapy wielkoskalowej
Opis ćwiczeńPoznanie zasad tworzenia dokumentacji pomiarowej przy pomiarach szczegółów sytuacyjnych i wysokościowych. Zasady transformacji, wpasowania i wektoryzacji rysunków rastrowych. Tworzenie dokumentacji dla punktów osnów geodezyjnych. Aktualizacja map wielkoskalowych z punktu widzenia aktualnego i archiwalnych katalogów symboli i znaków umownych
Opis wykładówIA:Poznanie zasad tworzenia dokumentacji pomiarowej przy pomiarach szczegółów sytuacyjnych i wysokościowych. Zasady transformacji, wpasowania i wektoryzacji rysunków rastrowych. Tworzenie dokumentacji dla punktów osnów geodezyjnych. Aktualizacja map wielkoskalowych z punktu widzenia aktualnego i archiwalnych katalogów symboli i znaków umownych.
Cel kształceniaModernizacja wielkoskalowego opracowania do obecnych standardów. Podstawy tematycznej wizualizacji wielkoskalowych opracowań w 2D i 3D w narzędziach CAD. Zasady tworzenia dokumentacji pomiarowej i wiązania jej z obiektami numerycznych wielkoskalowych opracowań kartograficznych.
Literatura podstawowa1) Ministr Administracji i Cyfryzacji, Rozporządzenie w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, Dziennik Ustaw, 2015 2) Ministr Infrastruktury i Budownictwa, Rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego., Dziennik Ustaw, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi