Eksploatacja maszyn

Exploitation of the machines

2023Z

Kod przedmiotu09S1O-EKM
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówharakterystyka nauki o eksploatacji. Procesy zużyciowe maszyn. Podstawy tribologii. Rodzaje tarcia. Charakterystyka warstwy wierzchniej. Zużywanie tribologiczne i nietribologiczne. Smarowanie - cele, sposoby. Podział olejów i smarów. Podstawy nauki o niezawodności. Modelowanie niezawodności. Modele odnowy maszyn. Wyznaczanie charakterystyk liczbowych. Struktury niezawodnościowe. Podstawy diagnostyki technicznej maszyn. Nośniki informacji w diagnostyce. Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń. Triada bezpieczeństwa. Znak zgodności CE - sposoby uzyskiwania. Metody procesów użytkowania. Charakterystyka użytkowania. Podstawy obsługiwania maszyn. Strategie obsługiwania.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Wprowadzenie do ćwiczeń. Przepisy BHP. Technologia przeglądu samochodu osobowego. Technologia przeglądu maszyn roboczych. Monitorowanie parametrów pracy pojazdu samochodowego. Pomiary zużycia paliwa silników spalinowych w zmiennych warunkach eksploatacji. Metody diagnozowania silnika z zapłonem iskrowym. Dobór i ocena materiałów eksploatacyjnych w eksploatacji maszyn. Identyfikacja postaci zużycia części maszyn. Ocena stopnia skorodowania i jakości zabezpieczeń antykorozyjnych. Pomiar grubości powłok lakierniczych. Metody diagnozowania silnika z zapłonem samoczynnym. Charakterystyka warstw wierzchnich. Ocena właściwości warstw wierzchnich. Badanie współczynnika tarcia węzłów tribologicznych. Ocena ilościowa zużycia części maszyn. Opracowanie technologii nakładania powłok antykorozyjnych. Zaliczenie. ,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:Opracowanie modelu eksploatacji wybranej maszyny. Wyznaczanie charakterystyk eksploatacyjnych maszyn. Wykładnicze prawo niezawodności. Wyznaczanie niezawodności struktur. Ocena niezawodności pojazdów z wykorzystaniem wirtualnej bazy danych. Ocena efektywności eksploatacji maszyn wg OEE. Estymacja wskaźników niezawodności maszyn. Modelowanie niezawodności z wykorzystaniem funkcji matematycznych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi