Elektrotechnika

Electric engineering

2022Z

Kod przedmiotu09S1O-ELEKT
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńlaboratoria: Przepisy BHP dotyczące pracy na stanowisku z prądem elektrycznym. Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem elektrycznym Pomiary w obwodach prądu stałego – natężenia prądu elektrycznego, napięcia, rezystancji różnymi metodami i miernikami. Prawo Ohma dla prądu stałego. Pomiary prądów i spadków napięć w obwodach prądu przemiennego RLC szeregowych i równoległych - Prawa Kirchoffa i Ohma dla obwodów prądu przemiennego. Obliczanie mocy czynnej, biernej i pozornej prądu przemiennego, rysowanie wykresów wektorowych prądów i napięć. Pomiary mocy czynnej i energii prądu elektrycznego w obwodach jednofazowych. Pomiary z wykorzystaniem przekładników prądowych i napięciowych. Pomiary w obwodach trójfazowych symetrycznych i niesymetrycznych cztero i trzy - przewodowych – moc czynna, bierna, pozorna układów trójfazowych. Sieci TNC, TNS i TNC-S. Układ Aarona, pomiary mocy biernej watomierzami. Silniki elektryczne klatkowe asynchroniczne – dobór układu połączeń w zależności od napięcia znamionowego uzwojeń stojana dla danej sieci zasilającej, rozruch silników, regulacja prędkości obrotowej. Badanie zabezpieczeń od skutków zwarć i przeciążeń (zdejmowanie charakterystyki pasmowej czasowoprądowej bezpieczników topikowych i samoczynnych wyłączników nadmiarowoprądowych). Badanie zabezpieczenia różnicowoprądowego. Poznanie typów sieci w których można stosować zabezpieczenia różnicowoprądowe. Różne metody ochrony przeciwporażeniowej. Oświetlenie elektryczne. Ćwiczenia rachunkowe: analiza obwodów prądu stałego i przemiennego (jedno i trójfazowych) jedno i wielo źródłowych (metodą wartości skutecznych i zmiennej zespolonej). Obliczanie doboru silników i zabezpieczeń dla różnych układów.
Opis wykładówPodstawowe pojęcia i prawa elektrotechniki. Pawo Culomba. Ładunek elektryczny. Pole elektryczne i magnetyczne. Prąd elektryczny. Siła elektromotoryczne i napięcie. Prawo Ohma i prawa Kirchoffa dla prądu stałego i przemiennego. Moc i energia prądu stałego. Prawa indukcji. Prąd przemienny jednofazowy. Obwody RLC. Wykresy wektorowe dla złożonych obwodów RLC. Moc prądu przemiennego. Moc czynna, bierna i pozorna. Trójkąt mocy. Prąd trójfazowy. Układy symetryczne i niesymetryczne. Typy sieci elektroenergetycznych – TT, TNC, TNS, TNC-S, IT. Maszyny i urządzenia elektryczne. Zasada działania transformatora. Budowa i zasada działania silników elektrycznych. Instalacje elektryczne. Dobór przewodów. Klasy ochronności urządzeń elektrycznych. Podział urządzeń ze względu na kod IP. Zabezpieczenia od skutków zwarć i przeciążeń – zasada działania, sposób doboru, zakres zastosowania. Ochrona przeciwporażeniowa oraz skutki przepływu prądu elektrycznego na organizm człowieka Podstawowe pojęcia i prawa elektrotechniki. Pawo Culomba. Ładunek elektryczny. Pole elektryczne i magnetyczne. Prąd elektryczny. Siła elektromotoryczne i napięcie. Prawo Ohma i prawa Kirchoffa dla prądu stałego i przemiennego. Moc i energia prądu stałego. Prawa indukcji. Prąd przemienny jednofazowy. Obwody RLC. Wykresy wektorowe dla złożonych obwodów RLC. Moc prądu przemiennego. Moc czynna, bierna i pozorna. Trójkąt mocy. Prąd trójfazowy. Układy symetryczne i niesymetryczne. Typy sieci elektroenergetycznych – TT, TNC, TNS, TNC-S, IT. Maszyny i urządzenia elektryczne. Zasada działania transformatora. Budowa i zasada działania silników elektrycznych. Instalacje elektryczne. Dobór przewodów. Klasy ochronności urządzeń elektrycznych. Podział urządzeń ze względu na kod IP. Zabezpieczenia od skutków zwarć i przeciążeń – zasada działania, sposób doboru, zakres zastosowania. Ochrona przeciwporażeniowa oraz skutki przepływu prądu elektrycznego na organizm człowieka.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, Miedziński B., 2000r., "Elektrotechnika. Podstawy i instalacje elektryczne.", wyd. PWN, t. -, -, -, s. - 2) -, Hempowicz P. (red), 1999r., "Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków", wyd. WNT, t. -, -, -, s. - 3) -, Markiewicz H., 2000r., "Zagrożenie i ochrona od porażeń w instalacjach elektrycznych", wyd. WNT,, t. -, -, -, s. - 4) -, Markiewicz H., 2000r., "Instalacje elektryczne", wyd. WNT, t. -, -, -, s. - 5) -, Gierczak E, 2005r., "Podstawy elektrotechniki teoretycznej", wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, t.cz 1i 2, t. -, -, -, s. - 6) -, Sawicki A., Piechgocki J., Orliński J., Laboratorium z elektrotechniki dla mechaników, Wyd. UWM, 2001, t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi--