Komputerowy dobór materiałów

Computer aided materials selection

2022L

Kod przedmiotu09S1O-KDM
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów1. Właściwości materiałów inżynierskich i ich znaczenie w projektowaniu konstrukcji. Struktura programu CES. Klasyfikacja i zastosowanie materiałów i procesów technologicznych w projektowaniu konstrukcji. Kryterium minimalizacji masy i ceny konstrukcji. Opis wymagań projektowych w doborze materiałów. W2. Algorytmy doboru materiałów z kryterium wytrzymałości. W3. W4. Algorytmy doboru materiałów na elementy o różnych przekrojach pracujące w zakresie odkształceń sprężystych. W5. W6. Algorytmy doboru materiałów na elementy o różnych przekrojach, pracujące w warunkach zginania. W7. Dobór materiałów na wały obciążone momentem skręcającym. W8. Kryteria doboru materiałów na elementy obciążone termicznie.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:L1. Wprowadzenie do programu CES, jako narzędzia wspomagającego dobór materiałów. Klasyfikacja materiałów i procesów technologicznych. Mapy właściwości materiałów, linie przewodnie i indeksy materiałowe. Kryterium minimalizacji masy i ceny konstrukcji. Zmienne zależne i niezależne w doborze materiałów. (2 godz.) L2. Dobór materiałów z kryterium wytrzymałości na rozciąganie. (2 godz.) L3.L4. Dobór materiałów na elementy pracujące w zakresie odkształceń sprężystych. (4 godz.) L5.L6. Dobór materiałów na elementy pracujące w warunkach zginania. (4 godz.) L7. Dobór materiałów na sprężyny i wały obciążone momentem skręcającym. (2 godz.) L8. Zaliczenie przedmiotu. (1 godz.)
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Ashby, H. Shercliff, D. Cebon, Inżynieria materiałowa, t. 1, 2, Galaktyka, 2011 2) M. Ashby, D. Jones, Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim, Wydawnictwo Naukowo Techniczne , 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi