Teoria maszyn i mechanizmów

Theory of machines and mechanisms

2022L

Kod przedmiotu09S1O-TMM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówStruktura i klasyfikacja mechanizmów. Zasady syntezy mechanizmów. Ruchliwość. Kinematyka mechanizmów. Analiza i synteza mechanizmów krzywkowych. Komputerowa analiza mechanizmów. Mechanizmy zębate. Kinetostatyka mechanizmów; wyważanie; bilans energetyczny; sprawność mechaniczna.,ĆWICZENIA:Zasady struktury i klasyfikacji mechanizmów; zasady syntezy mechanizmów, wyznaczanie ruchliwości. Wyznaczanie trajektorii, prędkości i przyspieszeń metodami ścisłymi, wykresy czasowe. Analiza i synteza mechanizmów krzywkowych. Analiza mechanizmów zębatych. Dynamika mechanizmów i maszyn: kinetostatyka mechanizmów. Wyważanie; bilans energetyczny; sprawność mechaniczna.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Parszewski Z., Teoria maszyn i mechanizmów, WNT, 1978 2) Olędzki A, Podstawy teorii maszyn i mechanizmów, WNT, 1987 3) Nałęcz T., Metody graficzne w mechanice, ART, 1986
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak