Mechanika i budowa maszyn - studia pierwszego stopnia inżynierskie stacjonarne

Wydział Nauk Technicznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Mechanika i Budowa Maszyn

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji stanowiło miejsce uzyskane w rankingu sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości w systemie „nowa matura” z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym: chemia, fizyka i astronomia, geografia, język obcy nowożytny, informatyka, matematyka ,-dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury" kryterium kwalifikacji stanowiło miejsce uzyskane w rankingu średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym z przedmiotów: fizyka lub chemia, matematyka lub geografia lub informatyka, język obcy nowożytny.
  Wymagania programowe: Standardy kształcenia zostały określone rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie określenia kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia miedzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. nr 164, poz. 1166, z późn. zm.).
  WYMAGANIA OGÓLNE
  Uczelnia realizuje program autorski. Studia inżynierskie na kierunku Mechanika i budowa maszyn trwają 3,5 roku (7 semestrów). Łączna liczba zajęć dydaktycznych wynosi 2412 godzin. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210. Realizowany plan i program jest zbieżny ze standardami nauczania.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Studenci zdobywają wiedzę z grupy przedmiotów ogólnych (język obcy, przedmioty humanizujące, technologie informatyczne) podstawowych (matematykę, fizykę, mechanikę techniczną, wytrzymałość materiałów, mechanikę) i kierunkowych. (podstawy konstrukcji maszyn, eksploatacja maszyn, grafika inżynierska, materiały konstrukcyjne i podstawy obróbki cieplnej, techniki wytwarzania, termodynamika techniczna, podstawy elektrotechniki i elektroniki, podstawy automatyki, miernictwo i systemy pomiarowe), a także z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz powinien posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku i specjalności studiów.
  PRAKTYKI
  Program studiów przewiduje praktykę zawodową w wymiarze 4 tygodni oraz praktykę warsztatową w wymiarze 4 tygodni.
  Miejsce praktyk, zgodne z założeniami i wymaganiami realizacji praktyki dla kierunku studiów.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, seminaria, praktyki kierunkowe). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwenci podczas studiów I stopnia uzyskują wszechstronną wiedzę z zakresu technologii, konstrukcji i eksploatacji maszyn, obejmującą nie tylko podstawy teoretyczne i wiedzę fachową, ale również umiejętności wykorzystania nowoczesnych technik komputerowych w projektowaniu i produkcji. Ponadto program studiów umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, ekologii. Studia na tym kierunku zapewniają wykształcenie specjalistów dla nowoczesnego przemysłu maszynowego. Szeroki zakres wiedzy zdobytej przez absolwentów kierunku otwiera możliwości podjęcia pracy zawodowej w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych - także związanych z automatyzacją procesów technologicznych, jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologia informacyjna w inżynierii
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
II - Podstawowe
Matematyka 1
6,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
45
III - Kierunkowe
Geometria i grafika inżynierska 1
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
30
15
Materiałoznawstwo i obróbka cieplna
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Podstawy techniki i maszynoznawstwa
1
ZAL-O
Wykład
15
Technologia metali
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Tworzywa sztuczne i kompozyty
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Fizyka
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Matematyka 2
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Mechanika techniczna 1
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
30
III - Kierunkowe
Geometria i grafika inżynierska 2
2
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
30
Metrologia warsztatowa
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Obróbka skrawaniem i obrabiarki
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Technologie spajania
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
VI - Praktyka
Praktyka warsztatowa
6
ZAL
Praktyki
160
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot wybieralny 3
2
Przedsiębiorczość
1
II - Podstawowe
Mechanika techniczna 2
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
30
30
Wytrzymałość materiałów 1
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
30
30
III - Kierunkowe
Elektrotechnika
4,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Komputerowe wspomaganie projektowania
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Przedmioty modułowe
2
ZAL-O
Wykład
30
Systemy pomiarowe
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Technologia maszyn
2,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Drgania mechaniczne
1,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Metoda elementów skończonych
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Teoria maszyn i mechanizmów
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
30
Wytrzymałość materiałów 2
4,5
EGZ
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
30
III - Kierunkowe
Elektronika
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Komputerowe wspomaganie wytwarzania
1,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Podstawy konstrukcji maszyn 1
4,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
30
30
Termodynamika techniczna
2,5
EGZ
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
15
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL
Praktyki
160
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
29,5

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Mechanika płynów
4
EGZ
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
15
III - Kierunkowe
Budowa pojazdów
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
15
Eksploatacja i niezawodność maszyn
6
EGZ
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia audytoryjne
30
30
15
Inżynierskie bazy danych
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Podstawy konstrukcji maszyn 2
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
30
30
IV - Specjalnościowych
Blok 5
6
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Statystyka matematyczna
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
30
III - Kierunkowe
Budowa maszyn rolniczych
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Mechatronika
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Metodyka pisania pracy dyplomowej
1
ZAL-O
Wykład
12
Podstawy automatyki i robotyki
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Podstawy konstrukcji maszyn 3
4
BRAK
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia projektowe
15
30
Silniki spalinowe
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
IV - Specjalnościowych
Blok 6
10
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Blok 7
9,5
Praca dyplomowa
15
ZAL-O
Pracownia dyplomowa
0
Przedmiot do wyboru
2
Przedmiot wybieralny 7
2
Seminarium dyplomowe
2
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
SUMA
30,5