Statystyka matematyczna

Mathematical statistics

2019L

Kod przedmiotu1609S1-STATYMAT
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Przedmioty wprowadzającematematyka, fizyka
Wymagania wstępneUmiejętność obsługi komputera
Opis ćwiczeńRachunek prawdopodobieństwa – przykłady zadań rachunkowych. Badanie zgodności rozkładu empirycznego z rozkładem normalnym (test Chikwadrat, test Kołmogorowa) - przykłady Parametryczne testy istotności dla jednej wartości średniej - przykłady. Parametryczne testy istotności dla dwóch wartości średnich i prób niezależnych - przykłady. Parametryczne testy istotności dla dwóch wartości średnich i prób zależnych - przykłady. Testy dla jednego i dwóch wskaźników struktury - przykłady Testy nieparametryczne dla dwóch prób niezależnych (testy np.: Manna- Whitneya, Walda-Wolfowitza). Testy nieparametryczne dla dwóch prób zależnych (testy np.: Wilcoxona, McNemara). Analiza wariancji – klasyfikacja jednoczynnikowa - przykład. Korelacja i regresja liniowa - przykład. Zastosowanie wybranego pakietu programów (np. Statistica, SPSS lub inny) do obliczeń statystycznych
Opis wykładówWybrane zagadnienia z rachunku prawdopodobieństwa. Statystyka matematyczna – zastosowania. Populacja i próba. Badania kompletne i częściowe. Zmienne losowe, ich dystrybuanty i rozkłady. Statystyka opisowa: obliczanie parametrów, interpretacja i prezentacja wyników. Estymacja: estymatory punktowe oraz przedziały ufności dla średniej i wariancji. Testy zgodności z rozkładem normalnym. Weryfikacja hipotez statystycznych – testy parametryczne i nieparametryczne. Jednoczynnikowa analiza wariancji. Współczynnik korelacji liniowej. Regresja prostoliniowa.
Cel kształceniaZdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania prawidłowych metod opracowania i analizowania wyników badań.
Literatura podstawowa1) Kubik L., 1998r., "Zastosowanie elementarnego rachunku prawdopodobieństwa do wnioskowania statystycznego", wyd. PWN Warszawa, 2) Luszniewicz A., Słaby T., 2009r., "Statystyka z pakietem komputerowym", wyd. C.H. BECK, 3) Oktaba W., 2000r., "Metody statystyki matematycznej w doświadczalnictwie", wyd. AR Lublin, 4) Oktaba W., 1998r., "Elementy statystyki matematycznej i metodyka doświadczalnictwa", wyd. AR Lublin.
Literatura uzupełniająca
UwagiLiczebność osób w grupie do 16.