Statystyka matematyczna

Mathematical statistics

2019L

Kod przedmiotu1609S1-STATYMAT
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Przedmioty wprowadzającematematyka, fizyka
Wymagania wstępneUmiejętność obsługi komputera
Opis ćwiczeńRachunek prawdopodobieństwa – przykłady zadań rachunkowych. Badanie zgodności rozkładu empirycznego z rozkładem normalnym (test Chikwadrat, test Kołmogorowa) - przykłady Parametryczne testy istotności dla jednej wartości średniej - przykłady. Parametryczne testy istotności dla dwóch wartości średnich i prób niezależnych - przykłady. Parametryczne testy istotności dla dwóch wartości średnich i prób zależnych - przykłady. Testy dla jednego i dwóch wskaźników struktury - przykłady Testy nieparametryczne dla dwóch prób niezależnych (testy np.: Manna- Whitneya, Walda-Wolfowitza). Testy nieparametryczne dla dwóch prób zależnych (testy np.: Wilcoxona, McNemara). Analiza wariancji – klasyfikacja jednoczynnikowa - przykład. Korelacja i regresja liniowa - przykład. Zastosowanie wybranego pakietu programów (np. Statistica, SPSS lub inny) do obliczeń statystycznych
Opis wykładówWybrane zagadnienia z rachunku prawdopodobieństwa. Statystyka matematyczna – zastosowania. Populacja i próba. Badania kompletne i częściowe. Zmienne losowe, ich dystrybuanty i rozkłady. Statystyka opisowa: obliczanie parametrów, interpretacja i prezentacja wyników. Estymacja: estymatory punktowe oraz przedziały ufności dla średniej i wariancji. Testy zgodności z rozkładem normalnym. Weryfikacja hipotez statystycznych – testy parametryczne i nieparametryczne. Jednoczynnikowa analiza wariancji. Współczynnik korelacji liniowej. Regresja prostoliniowa.
Cel kształceniaZdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania prawidłowych metod opracowania i analizowania wyników badań.
Literatura podstawowa1) Kubik L, Zastosowanie elementarnego rachunku prawdopodobieństwa do wnioskowania statystycznego, PWN Warszawa, 1998 2) Luszniewicz A., Słaby T, Statystyka z pakietem komputerowym, CH Beck, 2009 3) Oktaba W, Metody statystyki matematycznej w doświadczalnictwie, Oktaba W, 2000 4) Oktaba W, Elementy statystyki matematycznej i metodyka doświadczalnictwa, Oktaba W, 1998
Literatura uzupełniająca1) Opracowanie zbiorowe, wyd. "StatSoft" Kraków., "StatisticaPl" v.10, 2012r., tom
UwagiLiczebność osób w grupie do 16.