Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Safety and hygiene at work

2019L

Kod przedmiotu1600SXO-MK-BHP
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Danuta Koradecka, Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. Pakiet edykacyjny dla uczelni wyższych, CIOP Warszawa, 2006 2) RP, Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku z późniejszymi zmianami, Prawo o szkolnictwie wyższym, MNiSW, 2005 3) RP, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach, MNiSW, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi