Instalacje elektryczne pojazdów

Electrical installations of vehicles

2022Z

Kod przedmiotu09N2O-INELPJ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówiadomości wstępne – tematyka wykładów, literatura, warunki zaliczenia przedmiotu. Przepisy bezpieczeństwa. Oddziaływanie prądu elektrycznego na człowieka. Pierwsza pomoc przy porażeniu prądem Wiadomości podstawowe z elektryczności: prąd, rezystancja, napięcie. Schematy połączeń elektrycznych w pojazdach. Części składowe i budowa obwodu elektrycznego. Symbole graficzne. Schematy ideowe, połączeń i obwodu. Oznaczenia urządzeń elektrycznych. Pomiary wielkości elektrycznych na pojeździe. Metody i środki. Analiza systemowa i schematy przepływu sygnałów w pojeździe. Sygnały analogowe i cyfrowe Silnik elektryczny i prądnica. Przekaźnik. Układy zapłonowe. Układy wtryskowe. Układy regulacji i sterowania dynamiki jazdy Układ oświetlenia i sygnalizacji. Napęd hybrydowy i elektryczny pojazdów.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Zapoznanie studentów z budową, funkcjonowaniem i obsługiwaniem instalacji elektrycznych pojazdów samochodowych. Posiadanie umiejętności identyfikacji wybranych układów i elementów konstrukcyjnych instalacji elektrycznych pojazdów samochodowych. Stworzenie podstaw do samodzielnego doskonalenia przez studentów znajomości problematyki dotyczącej budowy, funkcjonowania i eksploatacji instalacji elektrycznych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak