Komputerowe wspomaganie projektowania

Computer - aided design

2021L

Kod przedmiotu09N2O-KOMPWPR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówSystemy i pojęcia CAD, CAM, CAE, CIM, CAE, ETO, KBE, CBR; Matematyczny model konstrukcji; Optymalizacja i polioptymalizacja konstrukcji; Symulacja komputerowa i animacja; Wspomaganie projektowania typowych części i zespołów maszyn; Obliczenia i analizy konstrukcji; Klasyfikacja i możliwości systemów CAD/CAE; Tendencje rozwojowe systemów CAD/CAE.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Narzędzia i techniki CAD: Modelowanie parametryczne i adaptacyjne oraz tworzenie dokumentacji 2D i 3D, modelowanie powierzchniowe, bryłowe, swobodne (powtórzenie); Projektowanie typowych części i zespołów maszyn za pomocą metod i narzędzi opartych na wiedzy (KBE); Obliczenia, symulacje i analizy konstrukcji.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jaskulski A., Laboratorium CAD 1, Bezpłatne materiały szkoleniowe, 2018 2) Jaskulski A., Laboratorium CAD 2, Bezpłatne materiały szkoleniowe, 2018 3) Jaskulski A., Komputerowe Wspomaganie Projektowania & Systemy Komputerowego Wspomagania CAD/CAE, Bezpłatne materiały szkoleniowe, 2018
Literatura uzupełniająca
UwagiWarunkiem koniecznym dopuszczenia do kolokwiów jest nieprzekroczenie limitu nieobecności/ocen niedostatecznych z odrabianych ćwiczeń laboratoryjnych. Szczegółowe zasady zaliczania są publikowane na stronie: http://www.uwm.edu.pl/acs/cadaj/