Praca przejściowa E

Term project E

2022Z

Kod przedmiotu09N2O-PRACPE
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńLABORATORYJNE:Przygotowanie do samodzielnego pisemnego opracowania, które ma za zadanie możliwie jak najdogłębniej charakteryzowanie rozwiązywanego problemu lub omawianego zagadnienia. Zadanie - przygotowanie studenta do samodzielnej metodycznej i systematycznej pracy oraz nauki niezbędnej do rozwiązywania wybranych zagadnień w pojedynkę, Formułowanie treści technicznych lub naukowych, sposoby ich rozwiązywania i poprawnego wnioskowania. Zasady pozyskiwania literatury. Analiza aktualnego stanu zagadnienia. Formułowanie celu i zakresu pracy. Tematyka prac przejściowych jest związana przede wszystkim z programem kształcenia związanym z eksploatacją
Opis wykładówIA LABORATORYJNE:Przygotowanie do samodzielnego pisemnego opracowania, które ma za zadanie możliwie jak najdogłębniej charakteryzowanie rozwiązywanego problemu lub omawianego zagadnienia. Zadanie - przygotowanie studenta do samodzielnej metodycznej i systematycznej pracy oraz nauki niezbędnej do rozwiązywania wybranych zagadnień w pojedynkę, Formułowanie treści technicznych lub naukowych, sposoby ich rozwiązywania i poprawnego wnioskowania. Zasady pozyskiwania literatury. Analiza aktualnego stanu zagadnienia. Formułowanie celu i zakresu pracy. Tematyka prac przejściowych jest związana przede wszystkim z programem kształcenia związanym z eksploatacją.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi