Zintegrowane systemy wytwarzania

Integrated manufacturing systems

2018Z

Kod przedmiotu1609N2-ZISWY
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzająceMetrologia warsztatowa, Technologia maszyn, Komputerowe wspomaganie projektowania. Komputerowe wspomaganie wytwarzania.
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych technik wytwarzania.
Opis ćwiczeńZagadnienia związane z obsługą aplikacji komputerowych wspomagających projektowanie technologicznego procesu obróbki i tworzenie kodu sterującego obrabiarkami numerycznymi. Dobór wyposażenia technologicznego do realizacji operacji technologicznej (obrabiarka, oprzyrządowanie przedmiotowe i narzędziowe, narzędzia). Wizualizacja i monitorowanie procesów technologicznych, maszyn i urządzeń (techniki SCADA). Przykłady zastosowań baz danych w tworzeniu technologii. Zasady wyboru rozwiązań technologicznych i organizacji produkcji w warunkach zautomatyzowanego procesu technologicznego. Kolokwium zaliczeniowe.
Opis wykładówKomputerowo zintegrowane systemy wytwarzania jako systemy charakteryzujące się wysokim poziomem automatyzacji procesów technologicznych i informacyjnych. Przykładowe techniki i narzędzia komputerowe tworzące system CAx, stosowane w zintegrowanym procesie wytwarzania (CIM), i ich wzajemne dopasowanie. Etapy procesu wytwarzania ukazane ze względu na stosowanie różnych technik CAx. Procesy podstawowe, przygotowania i pomocnicze (sterowania, eksploatacyjne, transportowe i magazynowe) tworzące systemy wytwarzania. Szybkie prototypowanie (RP, RT). Inżynieria odwrotna, specjalistyczne oprogramowanie do odwzorowywania powierzchni w systemach inżynierii odwrotnej. Zasady bazowania elementów obrabianych i narzędzi na obrabiarkach sterowanych numerycznie, błędy bazowania, łańcuchy technologiczne, programy (kody) sterujące dla obrabiarek CNC, dobór warunków i parametrów obróbki 7. Zagadnienia wizualizacji i monitorowania procesów (techniki SCADA). Elastyczne systemy produkcji (FMS).
Cel kształceniaPrzedstawienie struktury komputerowo zintegrowanych systemów wytwarzania (CIM), oraz technik, z których jest ona złożona (CAPP, CAQ, CAM). Poznanie rozwiązań komputerowo wspomaganego zarządzania przedsięwzięciami produkcyjnymi.
Literatura podstawowa1) Chlebus Edward, 2000r., "Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji.", wyd. WNT, Warszawa, 2) Stryczek Roman, Pytlak Bogusław, 2011r., "Elastyczne programowanie obrabiarek", wyd. Wydatwo Naukowe PWN, 3) Kosmol Jan., 2000r., "Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem.", wyd. WNT, Warszawa, 4) Karpiński Tadeusz, 2009r., "Inżynieria produkcji", wyd. WNT, Warszawa, 5) Pająk Edward, 2007r., "Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja", wyd. PWN, Warszawa.
Literatura uzupełniająca
UwagiZajęcia powinny odbywać się w grupach 12 osobowych.