Informacja patentowa

Patent information

2022Z

Kod przedmiotu09S2O-INFPAT
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPojęcia i określenia podstawowe: własność przemysłowa, patenty, wynalazki, ochrona patentowa, wzory: przemysłowe, użytkowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografia układów scalonych, prawa ochronne, prawa z rejestracji. Prawo autorskie i ich ochrona. Prawa pokrewne. Własność przemysłowa w oparciu o ustawę „Prawo Własności przemysłowej”. System ochrony własności przemysłowej. Patenty i wynalazki jako przedmioty patentu. Historia patentu i podstawy polityki patentowej. Cel ochrony patentowej. Treść i zakres patentu. Procedura uzyskiwania patentu. Informacja patentowa w aspekcie międzynarodowym. Prawo autorskie w Unii Europejskiej. Prawo autorskie w Internecie. Umowy o przeniesienie praw. Wzory użytkowe i przemysłowe, a system ich ochrony.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Załucki M.,, Licencja na używanie znaku towarowego. Studium prawnoporównawcze., Warszawa, 2008 2) Załucki M.,, Z problematyki użytkowania prawa do znaku towarowego., warszawa, 2008 3) Barta J., Markiewicz R.,, Prawo autorskie. , Warszawa, 2008 4) Jankowska M., Sokół A., Wicher A., , Komentarz do prawa wynalazczego., wyd. PARK,Bielsko-Biała,, 1995 ;, 1995 5) Golat R., , Prawo autorskie i prawa pokrewne., Warszawa, 2006 6) Barta J, Markiewicz R., , Prawo autorskie i prawa pokrewne., , t. 8, Wolters Kluwer Polska, 2019 7) Nowikowska M., Rutkowska-Sowa M., Sieńczyło-Chlabicz J.,, Prawo własności intelektualnej., Wolters Kluwer Polska, 2019
Literatura uzupełniająca
UwagiObecność obowiązkowa na wykładach.