Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszyn - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Nauk Technicznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Mechanika i Budowa Maszyn

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości oraz dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału. Kryterium kwalifikacji stanowi ranking ostatecznego wyniku studiów I stopnia (bez wyrównania do pełnej oceny) w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn trwają 1,5 roku (3 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk technicznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 90. Całkowita liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 915.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent specjalności Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszyn: znajduje zatrudnienie na stanowisku: inżyniera utrzymania ruchu maszyn w rożnego rodzaju przedsiębiorstwach przemysłowych i transporcie ; specjalisty eksploatacji pojazdów i maszyn; projektanta urządzeń technicznych z uwzględnieniem zasad logistyki, eksploatacji i diagnostyki; inżyniera zarządzania dowolnymi systemami działania, które eksploatują maszyny i urządzenia techniczne; właściciela przedsiębiorstw technicznych zajmujących się utrzymaniem i naprawą pojazdów i maszyn.
  Do uzyskania kwalifikacji II stopnia wymagane są wszystkie wymienione poniżej efekty kształcenia.
  a) W kategorii wiedza, student:
  1. ma poszerzoną wiedzę z matematyki pozwalającą na formowanie i rozwiązywanie typowych zadań i problemów z zakresu mechaniki, technologii i eksploatacji;
  2. ma ugruntowaną wiedzę z mechaniki analitycznej i drgań;
  3. ma podstawową wiedzę w zakresie modelowania konstrukcji i jej obliczeń za pomocą metod numerycznych, zna ograniczenia, sposoby weryfikacji i obszar zastosowań tej metody;
  4. ma pogłębioną wiedzę o współczesnych materiałach inżynierskich stosowanych w budowie maszyn, badaniach ich właściwości, doborze oraz trendach rozwojowych;
  5. ma pogłębioną wiedzę w zakresie konstruowania maszyn z wykorzystaniem wspomagania komputerowego;
  6. ma poszerzoną wiedzę z zakresu zintegrowanych systemów wytwarzania i organizacji procesów produkcyjnych;
  7. ma ugruntowaną i poszerzoną wiedzę związaną z wybranymi problemami funkcjonowania budowy, obsługi, diagnozowania stanu technicznego, technologii napraw;
  8. ma poszerzoną wiedze o trendach rozwojowych w zakresie, projektowania, wytwarzania, budowy i eksploatacji pojazdów i maszyn;
  9. ma poszerzoną wiedze o cyklu życia urządzeń mechanicznych i pojazdów samochodowych;
  10. zna metody, techniki, narzędzia stosowane do rozwiązywania zadań inżynierskich typowych dla realizowanej specjalności;
  11. ma rozszerzoną wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych, ekologicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej;
  12. ma ugruntowaną wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, logistyki i prowadzenia działalności gospodarczej;
  13. zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu realizowanej specjalności;
  14. ma ugruntowaną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego;
  15. ma specjalistyczną wiedzę w zakresie metod numerycznych stosowanych w symulacjach i analizie układów mechanicznych, a także w procesie projektowania, wytwarzania i eksploatacji pojazdów i maszyn.
  b) W kategorii umiejętności, student:
  1. wykazuje biegłość w pozyskiwaniu informacje z literatury fachowej, baz danych i innych źródeł, także w języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;
  2. sprawnie porozumiewa się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach;
  3. sprawnie przygotowuje w języku polskim i języku obcym opracowania problemów z zakresu ogólnych zagadnień inżynierskich;
  4. ma doświadczenie w przygotowaniu i przedstawianiu w języku polskim i języku obcym opracowań problemów z zakresu szczegółowych zagadnień inżynierskich;
  5. ma umiejętność samokształcenia się;
  6. ma umiejętności językowe w obszarze nauk technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem mechaniki i budowy maszyn, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
  7. sprawnie posługuje się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań inżynierskich;
  8. sprawnie planuje i przeprowadza eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski;
  9. sprawnie wykorzystuje do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich umiejętnie dobrane metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne;
  10. dostrzega przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich aspekty systemowe i pozatechniczne;
  11. ma dobre przygotowanie do pracy w przemyśle oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą;
  12. prowadzi analizy ekonomiczne podejmowanych działań inżynierskich;
  13. sprawnie posługuje się metodami i programami komputerowymi w prowadzonych działaniach inżynierskich;
  14. sprawnie posługuje się aparaturą pomiarową i metodami szacowania błędów pomiaru;
  15. krytycznie analizuje i ocenia sposoby funkcjonowania rozwiązań technicznych, urządzeń, obiektów, systemów, procesów i usługi typowych dla realizowanej specjalności;
  16. identyfikuje i opisuje problemy inżynierskie w zakresie realizowanej specjalności, potrafi je rozwiązywać i ulepszać;
  17. potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadań inżynierskich typowych dla realizowanej specjalności;
  18. projektuje i usprawnia urządzenia, obiekty, systemy lub procesy, typowe dla realizowanej specjalności;
  19. dobiera odpowiednie materiały inżynierskie, dla zapewnienia poprawnej eksploatacji maszyny;
  20. zna i korzysta z różnych baz danych w procesie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn;
  21. potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi z zakresu mechaniki i budowy maszyn;
  22. potrafi oceniać przydatność i możliwość wykorzystania nowych technik i technologii w zakresie mechaniki i budowy maszyn.
  c) W kategorii kompetencje społeczne, student:
  1. ma świadomość potrzeby uzupełniania wiedzy specjalistycznej przez całe życie, potrafi dobierać właściwe źródła wiedzy i metody uczenia dla siebie i innych osób;
  2. rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżyniera-mechanika i menadżera, między innymi ich konsekwencje społeczne oraz wpływ na stan środowiska;
  3. ma świadomość odpowiedzialności związanej z decyzjami, podejmowanymi w ramach działalności inżynierskiej i menadżerskiej, szczególnie w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób oraz ochrony środowiska;
  4. potrafi współpracować, kierować grupą i inspirować innych do wspólnych działań;
  5. rozumie ważność działań zespołowych, potrafi brać odpowiedzialność za wyniki wspólnych działań;
  6. umie wszechstronnie analizować i efektywnie realizować przydzielone zadania;
  7. ma świadomość ważności postępowania profesjonalnego, przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz poszanowania różnorodności poglądów i kultur;
  8. potrafi wykazywać się przedsiębiorczością i pomysłowością w działaniu związanym z realizacją zadań zawodowych;
  9. rozumie społeczną rolę inżyniera oraz bierze udział w przekazywaniu społeczeństwu wiarygodnych informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych jej aspektów, szczególnie w zakresie mechaniki i budowy maszyn.
  PRAKTYKI
  Studenci zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej w łącznym wymiarze nie mniejszym niż 4 tygodnie (160 h). Przedmiot praktyki powinien odpowiadać charakterowi studiów na kierunku oraz być związany z realizowanym przez studenta kształceniem specjalnościowym.
  Celem praktyki jest:
  a) poznanie zasad funkcjonowania różnych podmiotów i instytucji oraz poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach;
  b) poszerzenie wiedzy z zakresu studiowanego kierunku i specjalności;
  c) zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z wybraną specjalnością;
  d) rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w warunkach produkcyjnych;
  e) przygotowanie do samodzielnej pracy i uzmysłowienie odpowiedzialności za powierzone zadania;
  f) kształtowanie umiejętności niezbędnych w realizacji pracy dyplomowej (m.in. analitycznych, organizacyjnych, pracy zespołowej);
  g) poznanie własnych możliwości na rynku pracy;
  h) nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie poszukiwania pracy (aktywizacja studenta na rynku pracy);
  i) identyfikacja z zawodem.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn II stopnia zapewniają wykształcenie odpowiadające potrzebom nowoczesnego przemysłu. Są oparte na gruntownej wiedzy z zakresu budowy maszyn, technologii procesów obróbki oraz komputerowo wspomaganego projektowania i wytwarzania. Absolwenci maja również przygotowanie w zakresie technologii informatycznych, komputerowego wspomagania prac inżynierskich oraz proekologicznych technologii materiałowych. Jest również przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz studiów podyplomowych. Absolwent studiów II stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn, poza wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w zakresie przedmiotów standardowych zostaje wyposażony w zaawansowana wiedzę specjalistyczną charakterystyczna dla wybranej specjalności.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0