Metodyka pisania pracy dyplomowej

Methodology of writing thesis

2022Z

Kod przedmiotu09N2O-MPPD
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładówrowadzenie badań – pojęcie metodologii, gromadzenie materiałów, przetwarzanie materiałów, syntetyzowanie materiałów, planowanie badań, szacowanie błędów pomiarów. Opracowywanie pracy dyplomowej – szczegółowa struktura pracy, sporządzanie i opracowywanie tabel, wykonywanie materiałów ilustracyjnych, zapisywanie wzorów matematycznych, stosowanie jednostek miar, cytowanie i sporządzanie spisu literatury, pisanie tekstu, kryteria oceny prac pisemnych. Wymagania formalne stawiane pracom dyplomowym – forma i zawartość pracy, marginesy, krój i wielkość czcionki, ustawienia akapitu, zasady formatowania podpisów rysunków i tabel, zasady zapisywania wzorów, nagłówki i stopki stron, spisy treści, źródła literaturowe, wykaz skrótów, oznaczeń i symboli, wymagania formalne dotyczące maszynopisu, procedura składania pracy do obrony. Opracowywanie i wygłaszanie referatów – cel opracowywania referatów, cel wygłaszania referatów, typy i rodzaje referatów, forma i treść, materiały wizualne, wyznaczniki dobrego referatu.
Cel kształceniaPrzygotowanie dyplomantów do samodzielnej realizacji pracy magisterskiej.
Literatura podstawowa1) Rawa T., Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych, UWM w Olsztynie, 2012 2) Pabis S., Metodologia nauk empirycznych, 15 wykładów, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2009 3) Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych : poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009
Literatura uzupełniająca1) Galwas B., wyd. www.imio.pw.edu.pl, Prace Dyplomowe, Raporty i Prezentacje, 2012r., tom
Uwagibrak