Praca przejściowa I

Term project I

2022Z

Kod przedmiotu09N2O-PPI
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) ., Dietrich Marek i inni , 1995r., "Podstawy konstrukcji maszyn", wyd. Wydawnictwo Nauk Technicznych, t.1,2,3, 2) Osiński Z., J. Wróbel, "Wybrane Metody Komputerowego Wspomagania Konstruowania Maszyn", wyd. Wyd. PWN , 3) Reguła J., Ciania W., 1993r., "Podstawy konstrukcji maszyn", wyd. AR-T Olsztyn, t.1,2, 4) UDT, PN, ISO ..., "Obowiązujące normatywy oraz przepisy jednostek kontrolujących (np. UDT)"., ., .
Literatura uzupełniająca
Uwagi