Inżynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszyn - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Nauk Technicznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Mechanika i Budowa Maszyn

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia – tytułu zawodowego inżyniera. Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określone są odrębnie. Kryterium kwalifikacji stanowi ranking ostatecznego wyniku studiów I stopnia (bez wyrównania do pełnej oceny) w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 477 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku mechanika i budowa maszyn dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
  Studia drugiego stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn trwają 1,5 roku (3 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów przyporządkowany jest do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 90. Całkowita liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 1078.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Studia zapewniają wykształcenie odpowiadające potrzebom nowoczesnego przemysłu. Są oparte na gruntownej wiedzy z zakresu budowy maszyn, technologii procesów obróbki oraz komputerowo wspomaganego projektowania i wytwarzania. Absolwenci mają również przygotowanie w zakresie technologii informatycznych, komputerowego wspomagania prac inżynierskich oraz proekologicznych technologii materiałowych. Absolwent poza wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w zakresie przedmiotów standardowych uzyskuje zaawansowaną wiedzę specjalistyczną charakterystyczną dla wybranego zakresu studiów. Absolwent znaleźć może zatrudnienie jako: inżynier utrzymania ruchu maszyn w rożnego rodzaju przedsiębiorstwach przemysłowych i transportowych, specjalista ds. eksploatacji pojazdów i maszyn, projektant urządzeń technicznych ze znajomością eksploatacji i diagnostyki, inżynier wykorzystujący nowoczesne systemy CAD/CAM/CAE w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, technolog i specjalista zarządzania produkcją maszyn i urządzeń w nowoczesnych zakładach produkcyjnych. Uzyskane umiejętności pozwolą absolwentowi na rozwiązywanie problemów inżynierskich również poprzez tworzenie własnego oprogramowania na bazie metod numerycznej mechaniki konstrukcji.
  Do uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia wymagane jest osiągnięcie wszystkich poniższych efektów uczenia się:
  W kategorii wiedza, absolwenta zna i rozumie:
  1. w pogłębionym stopniu wiedzę z matematyki pozwalającą na formowanie i rozwiązywanie typowych zadań i problemów z zakresu mechaniki, technologii i eksploatacji
  2. w pogłębionym stopniu wiedzę z mechaniki analitycznej i drgań
  3. w pogłębionym stopniu wiedzę w zakresie modelowania konstrukcji i jej obliczeń za pomocą metod numerycznych, zna ograniczenia, sposoby weryfikacji i obszar zastosowań tej metody
  4. w pogłębionym stopniu wiedzę o współczesnych materiałach inżynierskich stosowanych w budowie maszyn, badaniach ich właściwości, doborze oraz trendach rozwojowych
  5. w pogłębionym stopniu wiedzę w zakresie konstruowania maszyn z wykorzystaniem wspomagania komputerowego
  6. w pogłębionym stopniu wiedzę z zakresu zintegrowanych systemów wytwarzania i organizacji procesów produkcyjnych
  7. w pogłębionym stopniu wiedzę związaną z wybranymi problemami funkcjonowania budowy, obsługi, diagnozowania stanu technicznego, technologii napraw
  8. w pogłębionym stopniu wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie, projektowania, wytwarzania, budowy i eksploatacji pojazdów i maszyn
  9. w pogłębionym stopniu wiedzę o cyklu życia urządzeń mechanicznych i pojazdów samochodowych
  10. w pogłębionym stopniu zna metody, techniki, narzędzia stosowane do rozwiązywania zadań inżynierskich typowych dla zakresu studiów
  11. w pogłębionym stopniu wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych, ekologicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
  12. w pogłębionym stopniu wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, logistyki i prowadzenia działalności gospodarczej
  13. w pogłębionym stopniu wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego
  14. w pogłębionym stopniu wiedzę w zakresie metod numerycznych stosowanych w symulacjach i analizie układów mechanicznych, a także w procesie projektowania, wytwarzania i eksploatacji pojazdów i maszyn
  15. w pogłębionym stopniu wiedzę z zakresu wybranych zagadnień z różnych dziedzin nauki w tym nauk humanistycznych, nauk społecznych
  16. oddziaływanie działalności inżynierskiej na środowisko naturalne, rozumie konieczność ochrony środowiska, a także zapewnienia recyklingu wykorzystywanych materiałów
  17. szeroką wiedzę w zakresie standardów i norm technicznych związanych z budową maszyn
  18. prawne i etyczne uwarunkowania działalności zawodowej
  19. pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
  20. wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej
  W kategorii umiejętności absolwent potrafi
  1. sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach
  2. przygotować w języku polskim i języku obcym opracowania dotyczące problemów z zakresu zagadnień inżynierskich
  3. zaplanować i przeprowadzić eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
  4. wykorzystywać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich odpowiednie metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
  5. dostrzegać przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich aspekty systemowe i pozatechniczne
  6. prowadzić analizy ekonomiczne podejmowanych działań inżynierskich
  7. posługiwać się metodami i programami komputerowymi w działalności inżynierskiej
  8. posługiwać się aparaturą pomiarową i metodami szacowania błędów pomiaru
  9. krytycznie analizować i oceniać funkcjonowanie rozwiązań technicznych, urządzeń, obiektów, systemów, procesów i usługi typowych dla zakresu studiów
  10. identyfikować i opisać problemy inżynierskie w zakresie kształcenia, potrafi je rozwiązywać i ulepszać
  11. ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadań inżynierskich typowych dla zakresu studiów
  12. projektować i usprawniać urządzenia, obiekty, systemy lub procesy, typowe dla zakresu studiów
  13. dobrać odpowiednie materiały inżynierskie, dla zapewnienia poprawnej eksploatacji maszyny
  14. potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi z zakresu mechaniki i budowy maszyn
  15. oceniać przydatność i możliwość wykorzystania nowych technik i technologii w zakresie mechaniki i budowy maszyn
  16. zaproponować nowoczesne rozwiązania mające na celu modernizację i robotyzację procesów przemysłowych
  17. potrafi określić efektywność rozwiązań technicznych pod względem energetycznym z zachowaniem szczególnej troski o środowisko naturalne
  18. posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią z zakresu studiów
  19. komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zróżnicowanymi kręgami odbiorców
  20. prowadzić specjalistyczne dyskusje na temat rozwiązań związanych z zakresem studiów
  21. kierować pracą zespołów ludzkich
  22. współpracować z innym osobami w ramach pracy zespołowej
  23. pracować w interdyscyplinarnych zespołach przyjmując w nich różne role
  24. samodzielnie poszerzać wiedzę z wybranych zagadnień związanych z zakresem studiów oraz przekazywać wiedzę innym
  25. samodzielnie poszerzać posiadaną wiedzę o nowe rozwiązania stosowane w pojazdach i maszynach, a także motywować innych do poszerzania wiedzy
  26. samodzielnie poszerzać wiedzę, a także motywować innych do poszerzania wiedzy o nowe technologie informatyczne wykorzystywane przy projektowaniu, programowaniu oraz eksploatacji pojazdów i maszyn
  W kategorii kompetencje społeczne absolwent jest gotów do:
  1. doskonalenia i uzupełniania kompetencji przez całe życie, będąc świadomym zachodzących zmian w gospodarce krajowej jak i światowej
  2. podejmowania decyzji, ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko naturalne
  3. samokształcenia zawodowego i samodoskonalenia w innych aspektach życia i pracy zawodowej, zwłaszcza w zakresie nowatorskich/innowacyjnych technik i technologii związanych z wykonywaną pracą/zawodem
  4. stałego podnoszenia poziomu własnej wiedzy i umiejętności, a także motywowania innych
  5. określania priorytetów podczas realizacji różnego typu zadań oraz przyjmowania odpowiedzialności za efekty pracy własnej i zespołu
  6. aktywnego uczestnictwa w interdyscyplinarnych zespołach opracowującym projekty, technologie oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań, potrafi komunikować się osobami będącymi przedstawicielami różnych dyscyplin
  7. inicjowania działań na rzecz środowiska społecznego, szeroko rozumianego interesu publicznego
  8. rozpoznania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu inżyniera, potrafiąc myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
  9. odpowiedzialnego pełnienia roli inżyniera z uwzględnieniem rozwoju nauki
  10. dbania o etos zawodowy inżyniera, formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki
  11. przestrzegania jak i rozwijania zasad etyki zawodowej, a także aktywnego działania na rzecz przestrzegania tych zasad
  Kwalifikacje umożliwiające uzyskanie kompetencji inżynierskich
  W kategorii WIEDZA: absolwent zna i rozumie
  1. zasady projektowania i konstruowania złożonych układów maszyn i urządzeń z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych, technik projektowania i technologii
  2. budowę, zasadę działania elementów składowych pojazdów, maszyn i urządzeń
  3. metody efektywnej eksploatacji pojazdów maszyn
  4. metody oceny poprawności działania oraz lokalizacji uszkodzeń maszyn
  5. potrzebę utylizacji środków technicznych oraz ich recyklingu, rozumie cele stosowania utylizacji i recyklingu urządzeń technicznych
  6. potrzebę podejmowania działań związanych z organizacją przedsięwzięć gospodarczych oraz określaniem źródeł ich finansowania
  7. potrzebę podejmowania działań związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań produkcyjnych oraz określaniem źródeł ich finansowania
  W kategorii UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi
  1. używać nowoczesnych technik planowania eksperymentów z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania
  2. używać nowoczesne metody modelowania, optymalizacji i symulacji komputerowych
  3. stosować nowoczesne metody i urządzenia pomiarowe dostosowane do potrzeb budowy maszyn
  4. stosować adekwatne do potrzeb metody eksperymentalne, analityczne i symulacyjne
  5. stosować podstawowe metody analizy ekonomicznej
  6. dostrzegać wpływ działań inżynierskich na otoczenie funkcjonowania obiektów na stan środowiska naturalnego
  7. używać technik pomiarowych, technik analizy danych i formułować kryteria oceny
  8. dokonywać oceny funkcjonowania maszyn i urządzeń oraz poprawności realizacji procesów technologicznych
  9. formułować założenia i opracować wg nich projekty maszyn, stosując odpowiednie metody techniki, narzędzia i materiały
  10. opracowywać procesy technologiczne na potrzeby przemysłu
  PRAKTYKA
  Student powinien odbyć 160 godzin praktyk.
  Celem praktyk jest zdobycie podstawowego doświadczenia z zakresu budowy, eksploatacji maszyn, urządzeń i pojazdów, technologii napraw oraz projektowania inżynierskiego.
  Zapoznanie się z przepisami bhp i ppoż. obowiązującymi w zakładzie pracy, poprzez uczestniczenie w stosownym szkoleniu. Instrukcje bezpiecznej obsługi na stanowiskach. Udział w projektowaniu, produkcji, kontroli jakości, montażu, demontażu i naprawie maszyn, urządzeń lub pojazdów oraz przy uruchamianiu i eksploatacji linii produkcyjnych zapewniający zapoznanie się z produkcją, procesami technologicznymi, diagnostycznymi, nadzorem, itp.
  Efekty uczenia się:
  Wiedza (zna i rozumie): metody, techniki, narzędzia stosowane do rozwiązywania zadań inżynierskich typowych dla realizowanych specjalności zawodowych, posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu projektowania, wytwarzania, użytkowania i technik diagnozowania maszyn.
  Umiejętności (potrafi): dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich, ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz potrafi postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
  Kompetencje społeczne (jest gotów do): analizowania i efektywnego realizowania przydzielonych zadań, potrafi współpracować i działać w grupie, przyjmując w niej różne role, rozumie ważność działań zespołowych i potrafi brać odpowiedzialność za wyniki wspólnych działań.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Przedmioty kończą się zaliczeniem, zaliczeniem na ocenę lub egzaminem. Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): W ramach zajęć studenci zyskują wiedzę i umiejętności pozwalające na zdobycie uprawnień na podstawie certyfikatów i świadectw kwalifikacyjnych do których konieczne jest podejście do egzaminów, odbywające się na zasadzie dobrowolności.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne w budowie maszyn
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Teoria i technika eksperymentu
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Zarządzanie przedsiębiorstwem i biznesplan
1
ZAL-O
Wykład
15
II - Podstawowe
Matematyka
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Mechanika analityczna i drgania
3
ZAL-O
BRAK
EGZ
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
30
Podstawy metod numerycznych
2,5
ZAL-O
BRAK
ZAL
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
30
Wytrzymałość materiałów
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Komputerowe wspomaganie projektowania
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Projekt konstrukcyjny interdyscyplinarny
2
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Komputerowe modelowanie konstrukcji
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Przetwarzanie sygnałów
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
V - Praktyka
Praktyka dyplomowa
6
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego
2
III - Kierunkowe
Energetyka
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Metodyka pisania pracy dyplomowej
1
ZAL
Wykład
12
Numeryczne metody obliczeniowe 1
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Robotyzacja procesów przemysłowych
2,5
Współczesne materiały inżynierskie
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Zintegrowane systemy wytwarzania
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Dynamika konstrukcji
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
30
Języki programowania
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Praca przejściowa I
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
30
Systemy diagnostyczne
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
Etykieta
0,5
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany
2
III - Kierunkowe
Praca dyplomowa
20
Przedmiot do wyboru
1,5
Terotechnologia
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Nieliniowa mechanika ciała stałego
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Numeryczne metody obliczeniowe 2
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Seminarium dyplomowe I-1
1,5
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
SUMA
30,0