Komputerowe wspomaganie projektowania

Computer - aided design

2021L

Kod przedmiotu09S2O-KOPWSP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówSystemy i pojęcia CAD, CAM, CAE, CIM, CAE, ETO, KBE, CBR, CC; Matematyczny model konstrukcji; Optymalizacja i polioptymalizacja konstrukcji; Symulacja komputerowa i animacja; Wspomaganie projektowania typowych części i zespołów maszyn; Obliczenia i analizy konstrukcji; Klasyfikacja i możliwości systemów CAD/CAE; Tendencje rozwojowe systemów CAD/CAE.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Narzędzia i techniki CAD: Modelowanie parametryczne i adaptacyjne oraz tworzenie dokumentacji 2D i 3D, modelowanie powierzchniowe, bryłowe, swobodne (powtórzenie); Projektowanie typowych części i zespołów maszyn za pomocą metod i narzędzi opartych na wiedzy (KBE); Obliczenia, symulacje i analizy konstrukcji.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jaskulski A., Komputerowe Wspomaganie Projektowania & Systemy Komputerowego Wspomagania CAD/CAE, Bezpłatne materiały szkoleniowe, 2017
Literatura uzupełniająca
UwagiWarunkiem koniecznym dopuszczenia do kolokwiów jest nieprzekroczenie limitu nieobecności/ocen niedostatecznych z odrabianych ćwiczeń laboratoryjnych. Szczegółowe zasady zaliczania są publikowane na stronie: http://www.uwm.edu.pl/acs/cadaj/