Nieliniowa mechanika ciała stałego

Non-linear mechanics of solid bodies

2022L

Kod przedmiotu09S2O-NLMCIS
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówIstota i podstawy termo-mechaniki ośrodka ciągłego. Uogólniony opis Lagrange’a i Eulera, kinematyka deformacji. Podstawowe prawa/zasady bilansu masy, pędu, krętu, energii i entropii. Podstawowe równania ciał sprężysto-plastycznych, teorie początku plastyczności i plastyczności, izotropia i anizotropia materiału, wykresy rozciągania, modele ciał sprężysto-plastycznych. Numeryczne metody rozwiązywania zagadnień nieliniowych. Wiadomości o funkcjonowaniu programów komputerowych od rozwiązywania zagadnień nieliniowych.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Tensor naprężenia, jego rozkład na aksjator i dewiotor, niezmienniki stanu naprężenia, transformacja naprężeń, naprężenia zredukowane. Budowa modeli ciał sprężysto-plastycznych, modeli z umocnieniem izotropowym i kinematycznym, obliczenia naprężeń, odkształceń i przemieszczeń dla prostych układów prętowych. Śledzenie ścieżki równowagi - metody przyrostowe, iteracyjne i mieszane. Analiza indywidualnego przykładu konstrukcji nieliniowej geometrycznie i materiałowo.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi