Inżynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszyn - studia drugiego stopnia niestacjonarne

Wydział Nauk Technicznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Mechanika i Budowa Maszyn

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości oraz dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału. Kryterium kwalifikacji stanowi ranking ostatecznego wyniku studiów I stopnia (bez wyrównania do pełnej oceny) w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn trwają 1,5 roku (3 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk technicznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 90. Całkowita liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 610.
  Specjalność inżynierskie zastosowania komputerów w budowie maszyn przygotowuje absolwentów do pracy: jako inżyniera racjonalnie wykorzystującego nowoczesne systemy CAD/CAM/CAE w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, jako technolog i specjalista zarządzania produkcja w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Uzyskane umiejętności pozwolą absolwentowi na rozwiązywanie problemów inżynierskich również poprzez tworzenie własnego oprogramowania na bazie metod numerycznej mechaniki konstrukcji.
  Do uzyskania kwalifikacji II stopnia wymagane są wszystkie wymienione poniżej efekty kształcenia.
  a) W kategorii wiedza, student:
  1. ma poszerzoną wiedzę z matematyki pozwalającą na formowanie i rozwiązywanie typowych zadań i problemów z zakresu mechaniki, technologii i eksploatacji;
  2. ma ugruntowaną wiedzę z mechaniki analitycznej i drgań;
  3. ma podstawową wiedzę w zakresie modelowania konstrukcji i jej obliczeń za pomocą metod numerycznych, zna ograniczenia, sposoby weryfikacji i obszar zastosowań tej metody;
  4. ma pogłębioną wiedzę o współczesnych materiałach inżynierskich stosowanych w budowie maszyn, badaniach ich właściwości, doborze oraz trendach rozwojowych;
  5. ma pogłębioną wiedzę w zakresie konstruowania maszyn z wykorzystaniem wspomagania komputerowego;
  6. ma poszerzoną wiedzę z zakresu zintegrowanych systemów wytwarzania i organizacji procesów produkcyjnych;
  7. ma ugruntowaną i poszerzoną wiedzę związaną z wybranymi problemami funkcjonowania budowy, obsługi, diagnozowania stanu technicznego, technologii napraw;
  8. ma poszerzoną wiedze o trendach rozwojowych w zakresie, projektowania, wytwarzania, budowy i eksploatacji pojazdów i maszyn;
  9. ma poszerzoną wiedze o cyklu życia urządzeń mechanicznych i pojazdów samochodowych;
  10. zna metody, techniki, narzędzia stosowane do rozwiązywania zadań inżynierskich typowych dla realizowanej specjalności;
  11. ma rozszerzoną wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych, ekologicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej;
  12. ma ugruntowaną wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, logistyki i prowadzenia działalności gospodarczej;
  13. zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu realizowanej specjalności;
  14. ma ugruntowaną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego;
  15. ma specjalistyczną wiedzę w zakresie metod numerycznych stosowanych w symulacjach i analizie układów mechanicznych, a także w procesie projektowania, wytwarzania i eksploatacji pojazdów i maszyn.
  b) W kategorii umiejętności, student:
  1. wykazuje biegłość w pozyskiwaniu informacje z literatury fachowej, baz danych i innych źródeł, także w języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;
  2. sprawnie porozumiewa się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach;
  3. sprawnie przygotowuje w języku polskim i języku obcym opracowania problemów z zakresu ogólnych zagadnień inżynierskich;
  4. ma doświadczenie w przygotowaniu i przedstawianiu w języku polskim i języku obcym opracowań problemów z zakresu szczegółowych zagadnień inżynierskich;
  5. ma umiejętność samokształcenia się;
  6. ma umiejętności językowe w obszarze nauk technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem mechaniki i budowy maszyn, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
  7. sprawnie posługuje się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań inżynierskich;
  8. sprawnie planuje i przeprowadza eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski;
  9. sprawnie wykorzystuje do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich umiejętnie dobrane metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne;
  10. dostrzega przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich aspekty systemowe i pozatechniczne;
  11. ma dobre przygotowanie do pracy w przemyśle oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą;
  12. prowadzi analizy ekonomiczne podejmowanych działań inżynierskich;
  13. sprawnie posługuje się metodami i programami komputerowymi w prowadzonych działaniach inżynierskich;
  14. sprawnie posługuje się aparaturą pomiarową i metodami szacowania błędów pomiaru;
  15. krytycznie analizuje i ocenia sposoby funkcjonowania rozwiązań technicznych, urządzeń, obiektów, systemów, procesów i usługi typowych dla realizowanej specjalności;
  16. identyfikuje i opisuje problemy inżynierskie w zakresie realizowanej specjalności, potrafi je rozwiązywać i ulepszać;
  17. potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadań inżynierskich typowych dla realizowanej specjalności;
  18. projektuje i usprawnia urządzenia, obiekty, systemy lub procesy, typowe dla realizowanej specjalności;
  19. dobiera odpowiednie materiały inżynierskie, dla zapewnienia poprawnej eksploatacji maszyny;
  20. zna i korzysta z różnych baz danych w procesie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn;
  21. potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi z zakresu mechaniki i budowy maszyn;
  22. potrafi oceniać przydatność i możliwość wykorzystania nowych technik i technologii w zakresie mechaniki i budowy maszyn.
  c) W kategorii kompetencje społeczne, student:
  1. ma świadomość potrzeby uzupełniania wiedzy specjalistycznej przez całe życie, potrafi dobierać właściwe źródła wiedzy i metody uczenia dla siebie i innych osób;
  2. rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżyniera-mechanika i menadżera, między innymi ich konsekwencje społeczne oraz wpływ na stan środowiska;
  3. ma świadomość odpowiedzialności związanej z decyzjami, podejmowanymi w ramach działalności inżynierskiej i menadżerskiej, szczególnie w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób oraz ochrony środowiska;
  4. potrafi współpracować, kierować grupą i inspirować innych do wspólnych działań;
  5. rozumie ważność działań zespołowych, potrafi brać odpowiedzialność za wyniki wspólnych działań;
  6. umie wszechstronnie analizować i efektywnie realizować przydzielone zadania;
  7. ma świadomość ważności postępowania profesjonalnego, przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz poszanowania różnorodności poglądów i kultur;
  8. potrafi wykazywać się przedsiębiorczością i pomysłowością w działaniu związanym z realizacją zadań zawodowych;
  9. rozumie społeczną rolę inżyniera oraz bierze udział w przekazywaniu społeczeństwu wiarygodnych informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych jej aspektów, szczególnie w zakresie mechaniki i budowy maszyn.
  PRAKTYKI
  Studenci zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej w łącznym wymiarze nie mniejszym niż 4 tygodnie (160 h). Przedmiot praktyki powinien odpowiadać charakterowi studiów na kierunku oraz być związany z realizowanym przez studenta kształceniem specjalnościowym.
  Celem praktyki jest:
  a) poznanie zasad funkcjonowania różnych podmiotów i instytucji oraz poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach;
  b) poszerzenie wiedzy z zakresu studiowanego kierunku i specjalności;
  c) zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z wybraną specjalnością;
  d) rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w warunkach produkcyjnych;
  e) przygotowanie do samodzielnej pracy i uzmysłowienie odpowiedzialności za powierzone zadania;
  f) kształtowanie umiejętności niezbędnych w realizacji pracy dyplomowej (m.in. analitycznych, organizacyjnych, pracy zespołowej);
  g) poznanie własnych możliwości na rynku pracy;
  h) nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie poszukiwania pracy (aktywizacja studenta na rynku pracy);
  i) identyfikacja z zawodem.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn II stopnia zapewniają wykształcenie odpowiadające potrzebom nowoczesnego przemysłu. Są oparte na gruntownej wiedzy z zakresu budowy maszyn, technologii procesów obróbki oraz komputerowo wspomaganego projektowania i wytwarzania. Absolwenci maja również przygotowanie w zakresie technologii informatycznych, komputerowego wspomagania prac inżynierskich oraz proekologicznych technologii materiałowych. Jest również przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz studiów podyplomowych. Absolwent studiów II stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn, poza wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w zakresie przedmiotów standardowych zostaje wyposażony w zaawansowana wiedzę specjalistyczną charakterystyczna dla wybranej specjalności.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne w budowie maszyn
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
8
12
Teoria i technika eksperymentu
1,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
8
8
Zarządzanie przedsiębiorstwem i biznesplan
1
ZAL-O
Wykład
8
II - Podstawowe
Matematyka
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
12
12
Mechanika analityczna i drgania
2
EGZ
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne
12
12
8
Podstawy metod numerycznych
2
ZAL
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia audytoryjne
8
8
8
Wytrzymałość materiałów
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
8
8
III - Kierunkowe
Komputerowe wspomaganie projektowania
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
8
12
Mechatronika
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
8
8
Projekt konstrukcyjny interdyscyplinarny
2
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
16
IV - Specjalnościowych
Komputerowe modelowanie konstrukcji
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
8
16
Przetwarzanie sygnałów
2,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
12
16
VI - Praktyka
Praktyka
6
ZAL
Praktyki
160
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
16
III - Kierunkowe
Energetyka
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
8
8
Metodyka pisania pracy dyplomowej
1
ZAL
Wykład
10
Numeryczne metody obliczeniowe
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
16
16
Współczesne materiały inżynierskie
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
8
12
Zintegrowane systemy wytwarzania
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
8
12
IV - Specjalnościowych
Dynamika konstrukcji
2,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
8
8
Języki programowania
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
8
16
Praca przejściowa I
4
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
16
Systemy diagnostyczne
2,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
8
12
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
29,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego
2
III - Kierunkowe
Przedmiot do wyboru
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
12
12
Terotechnologia
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
12
12
IV - Specjalnościowych
Nieliniowa mechanika ciała stałego
0
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
8
8
Numeryczna mechanika płynów
0
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
8
8
Praca dyplomowa I
20
BRAK
Pracownia dyplomowa
0
Seminarium dyplomowe I-2
1,5
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
24
SUMA
27,5