Technika rolnicza i leśna - studia pierwszego stopnia inżynierskie stacjonarne

Wydział Nauk Technicznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Technika Rolnicza i Leśna

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji stanowiło miejsce uzyskane w rankingu sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym z wybranych trzech przedmiotów spośród przedstawionych do wyboru : biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, - dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "nowej matury". Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "starej matury" kryterium kwalifikacji stanowiło miejsce uzyskane w rankingu przedziałów średniej ocen uzyskanych z przedmiotów: biologia lub chemia, fizyka lub matematyka lub geografia, język polski lub język obcy nowożytny.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie, zmienionej Uchwałą Nr 187 z dnia 26 marca 2013 r.
  Studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku Technika rolnicza i leśna trwają 3,5 roku (7 semestrów) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi nie mniej niż 210. Całkowita liczba godzin zajęć dydaktycznych dla stacjonarnych wynosi nie mniej niż 2475.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent: otrzymuje gruntowną wiedzę w zakresie przede wszystkim nauk ogólnych, podstawowych i dyscyplin kierunkowych: technicznych, rolniczych, leśnych i spożywczych, wzbogaconą umiejętnościami z zakresu zastosowania informatyki, zarządzania zespołami ludzkimi, sterowania procesami. Potrafi formułować i rozwiązywać współczesne i przyszłościowe problemy techniki wykorzystywane w procesie produkcji płodów rolnych oraz w procesie przechowywania i mechanizacji produkcji zwierzęcej. Jest przygotowywany z zakresu stosowania nowych technologii przetwarzania energii z konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł. Zdobyta wiedza umożliwia dostrzeżenie wpływu stosowanych technik i technologii na szeroko rozumiane środowisko naturalne. Zdobyte umiejętności w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w rolnictwie może wykorzystać w przemyśle rolno-spożywczym i leśnictwie. Absolwent posiada także szeroką wiedzę techniczną, uzupełnioną wiadomościami z dziedziny rolnictwa, leśnictwa i ekologii, która zapewnia mu nabycie umiejętności rozwiązywania współczesnych i przewidywanych w przyszłości problemów z zakresu techniki wykorzystywanej w procesie produkcji płodów rolnych, czystych pod względem ekologicznym i ekonomicznie uzasadnionych, w procesie ich przetwarzania oraz utrzymywania. Jest przygotowany do wdrażania produkcji biopaliw, gazów palnych z biomasy oraz stosowania energetycznych wiatraków, turbin wodnych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Może prowadzić własne przedsięwzięcia związane z agrobiznesem. Może podjąć pracę w zakładach produkcyjnych, związanych z przemysłem leśnym i w sektorze energetycznym, stacjach obsługi i warsztatach naprawczych maszyn rolniczych. Ponadto dzięki praktykom zawodowym, absolwent posiada praktyczne umiejętności i będzie merytorycznie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach i firmach branży rolno-spożywczej i w leśnictwie.
  Do uzyskania kwalifikacji I stopnia wymagane są wszystkie wymienione poniżej efekty kształcenia.
  1. W kategorii wiedza, student:
  • Ma wiedzę z zakresu matematyki i fizyki niezbędną do prawidłowego rozumienia podstawowych zjawisk fizycznych w inżynierii rolniczej
  • Ma podstawową wiedzę z chemii i biologii pozwalającą na właściwe rozumienie przebiegu procesów życiowych zachodzących w płodach rolnych oraz w surowcach spożywczych
  • Ma podstawową wiedzę nt. wybranych działów fizyki - zwłaszcza w zakresie mechaniki - oraz wytrzymałości materiałów
  • Zna zasady projektowania i konstruowania maszyn i ich elementów z wykorzystaniem właściwych materiałów konstrukcyjnych i komputerowych technik projektowania
  • Ma wiedzę nt. zastosowania elektrotechniki, automatyki i mechatroniki w sterowaniu procesami przetwórstwa rolno-spożywczego
  • Ma wiedzę nt. budowy i eksploatacji maszyn wykorzystywanych w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie i przemyśle spożywczym
  • Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad produkcji rolniczej i leśnej oraz technologii precyzyjnych w rolnictwie
  • Zna podstawy technologii przetwórstwa rolno-spożywczego
  • Ma wiedzę nt. techniki cieplnej oraz technologii suszenia płodów rolnych
  • Ma rozszerzoną wiedzę nt. techniki ochrony roślin
  • Ma podstawową wiedzę nt. źródeł i technologii pozyskiwania energii odnawialnej
  • Ma podstawową wiedzę nt. mechanizacji prac w architekturze krajobrazu
  • Ma podstawową wiedzę humanistyczną, ekonomiczną, prawną i społeczną konieczną do właściwego realizowania zadań inżynierskich w zakresie techniki rolniczej i leśnej i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
  • Zna zasady przygotowywania prac własnych, w tym dyplomowej inżynierskiej, z poszanowaniem praw autorskich innych osób
  • Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania i logistyki, w tym zarządzania jakością i bezpieczeństwem
  • Ma podstawową wiedzę na temat ochrony środowiska, w tym recyklingu
  • Ma podstawową wiedzę na temat użytkowania i utrzymania maszyn
  • Ma podstawową wiedzę nt. inżynierii produkcji polowej, ogrodniczej i leśnej
  • Ma podstawową wiedzę nt. inżynierii przetwórstwa spożywczego
  • Ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania pojazdów rolniczych i leśnych
  • Ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania maszyn i urządzeń rolniczych, leśnych i przetwórstwa spożywczego
  • Ma podstawową wiedzę z zakresu modelowania i optymalizacji systemów agrotechnicznych i przetwórstwa spożywczego
  • Ma wiedzę w zakresie zastosowań technologii informacyjnych w inżynierii rolniczej
  • Ma podstawową wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia badań naukowych, przygotowywania opracowań naukowych i opracowywania prezentacji
  • Ma podstawową wiedze z zakresu inżynierii procesów stosowanych w przemyśle rolno-spożywczych
  • Zna podstawy agrobiznesu, zarządzania, rachunkowości oraz ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
  • Ma podstawową wiedzę z zakresu metod opracowywania i interpretacji wyników eksperymentów.
  2. W kategorii umiejętności, student:
  • Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w dyscyplinie inżynieria rolnicza
  • Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach wykorzystując znajomość pojęć i słownictwa z zakresu techniki rolniczej i leśnej
  • Posiada umiejętność pisania sprawozdań i publikacji naukowych w języku polskim oraz krótkich doniesień naukowych w języku obcym na podstawie własnych badań
  • Posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień z zakresu techniki rolniczej i leśnej oraz przetwórstwa spożywczego
  • Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi do pozyskiwania i przetwarzania informacji związanych z działalnością inżynierską w zakresie techniki rolniczej i leśnej
  • Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki, potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne
  • Potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań z obszaru techniki rolniczej i leśnej – identyfikować i analizować zjawiska wpływające na jakość żywności i stan środowiska
  • Potrafi wykorzystać metody i narzędzia służące do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla produkcji rolnej, leśnej i przetwórstwa żywności, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi
  • Potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, związane z techniką rolniczą, leśną i przetwórstwem żywności oraz zrealizować ten projekt - przynajmniej w części - używając właściwych metod, technik i narzędzi
  • Potrafi dostrzec wady i zalet dotyczące podejmowanych działań mających na celu rozwiązanie prostych zagadnień inżynierskich
  • Ma umiejętności językowe typowe dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie komunikacji dotyczącej techniki rolniczej i leśnej
  • Potrafi projektować i konstruować maszyny rolnicze i ich elementy z wykorzystaniem właściwych materiałów konstrukcyjnych i komputerowych technik projektowania
  • Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej oraz ocenić przyczyny i skutki procesów społecznych i ekonomicznych podejmowanych działań i uzyskanych rozwiązań zagadnień inżynierskich
  3. W kategorii kompetencje społeczne, student:
  • Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, w tym samokształcenia zawodowego i samodoskonalenia w innych aspektach życia i pracy zawodowej
  • Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  • Potrafi określać priorytety podczas realizacji różnego typu zadań przyjmować odpowiedzialność za efekty pracy własnej i zespołu
  • Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
  • Posiada świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za prawidłowe wykorzystanie techniki rolniczej i leśnej do produkcji zdrowej żywności i jej wpływu na środowisko naturalne i rozwój obszarów wiejskich
  • Wykazuje znajomość działań zmierzających do ograniczenia ryzyka i przewidywania skutków działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska oraz prawidłowo rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
  PRAKTYKI:
  Praktyka - zawodowa
  Student zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów dwóch praktyk:
  • warsztatowej (technologicznej) – trwającej min. 4 tygodnie(160 godzin),
  • zawodowej (projektowej) – trwającej min. 4 tygodnie(160 godzin).
  Wymienione wyżej praktyki student zobowiązany jest zrealizować odpowiednio:
  • praktyka warsztatowa – po I roku studiów (w trakcie wakacji lub roku akademickiego),
  • praktyka zawodowa – po II roku studiów (w trakcie wakacji lub roku akademickiego).
  Cele kształcenia:
  Celem praktyki jest zdobycie
  • podstawowego praktycznego doświadczenia warsztatowego, prawidłowy sposób wykorzystywania maszyn i urządzeń warsztatowych do wytwarzania elementów i konstrukcji maszyn,
  • podstawowego doświadczenia z zakresu budowy, eksploatacji maszyn i pojazdów, ich konstrukcji, projektowania, kosztorysowania, kontroli jakości i technologii napraw.
  Treści kształcenia:
  • udział w produkcji, naprawach i remontach pojazdów, maszyn i urządzeń,
  • bezpośredni udział w projektowaniu, produkcji, kontroli jakości naprawach i remontach pojazdów, maszyn, urządzeń, linii technologicznych.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem i programem studiów (wykłady, ćwiczenia, ćwiczenia laboratoryjne). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do zaliczenia praktyki zawodowej, złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent posiada umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu nauk podstawowych, ogólnotechnicznych oraz rolniczych. Jest przygotowany do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej. Posiada umiejętności w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w rolnictwie , przemyśle, rolno – spożywczym i leśnictwie. Interdyscyplinarne przygotowanie pozwala im znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz w jednostkach usługowych i doradczych rolnictwa, przetwórstwa rolno – spożywczego i leśnictwa, a także w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, rolnicza, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne. Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwia pracę w zakładach usług leśnych, produkcji rolniczej, sektorze usług technicznych dla gospodarstw wiejskich, przemyśle spożywczym, a także w zakładach projektujących i produkujących maszyny rolnicze, leśne i spożywcze. Absolwenci mogą prowadzić własne przedsięwzięcia związane z szeroko pojętym agrobiznesem. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
II - Podstawowe
Chemia
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Matematyka 1
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
30
45
III - Kierunkowe
Grafika inżynierska
5
ZAL
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia projektowe
15
30
15
Materiały konstrukcyjne
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Podstawy agrotechnologii
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
15
15
Podstawy produkcji rolniczej
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Technologie precyzyjne w rolnictwie
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
SUMA
32,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Fizyka
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Matematyka 2
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
30
30
III - Kierunkowe
Fizyczne właściwości materiałów biologicznych
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Mechanika
6,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
45
Podstawy produkcji leśnej
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Techniki wytwarzania
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Urządzenia techniczne w rolnictwie
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Bazy danych
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Elektronika
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Elektrotechnika
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Maszyny rolnicze i ogrodnicze
6
EGZ
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne
30
15
30
Podstawy automatyki
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Podstawy technologii żywności
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Teoria maszyn i mechanizmów
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
30
Wytrzymałość materiałów
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
30
Zarządzanie i logistyka w przedsiębiorstwie
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Algorytmy i metody numeryczne
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Inżynieria procesowa
4
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
15
Inżynierskie środowiska obliczeniowe
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Maszyny leśne
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Podstawy konstrukcji maszyn I
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
15
15
Podstawy robotyki i mechatroniki
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Pojazdy rolnicze i leśne
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Suszarnictwo
4
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
15
Technika cieplna
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Podstawy eksploatacji maszyn
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Podstawy konstrukcji maszyn II
3
EGZ
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia projektowe
15
15
15
Przedmiot do wyboru
0
Technika ochrony roślin
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Technologie energii odnawialnej
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Teoria eksperymentu z elementami statystyki
4
EGZ
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
30
IV - Specjalnościowych
Blok 5
8
SUMA
27,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
III - Kierunkowe
Mechanizacja prac w architekturze krajobrazu
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
15
30
Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych
6,5
EGZ
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne
30
15
30
IV - Specjalnościowych
Blok 6
12
Praca przejściowa
2
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
30
VI - Praktyka
Praktyka
6
ZAL-O
Praktyki
160
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Metodyka pisania prac dyplomowych
1
ZAL-O
Wykład
15
Podstawy przedsiębiorczości, agrobiznesu i rachunkowości
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
30
IV - Specjalnościowych
Blok 7
10
Praca dyplomowa
15
ZAL
Inne zajęcia
50
Seminarium dyplomowe
2
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
SUMA
30,0