Eksploatacja i utrzymanie dróg

Roads using and maintenance

2018L

Kod przedmiotu2811N2-EIUD
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzającebudownictwo komunikacyjne, zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńWprowadzenie i wydanie tematów ćwiczeń projektowych. Omówienie kolejnych etapów projektu. Omówienie zasad planowania robót utrzymaniowych. Wykonanie fragmentów projektu w trakcie zajęć.
Opis wykładówAktualne podstawy prawne dotyczące utrzymania dróg. Systemy administrowania i zarządzania pracami utrzymaniowymi. Bieżące utrzymanie i naprawy sieci drogowej. Diagnostyka stanu technicznego dróg. Systemy utrzymania dróg. Bieżące roboty utrzymaniowe. Wymagania techniczne. Metody wzmacniania nawierzchni podatnych, półsztywnych i sztywnych. Metody powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowych. Zimowe utrzymanie dróg. Planowanie i harmonogramowanie robót utrzymaniowych
Cel kształceniaOpanowanie zagadnień dotyczących sposobu administrowania, oraz zasad utrzymania całorocznego i zimowego dróg
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) GDDKiA, wyd. ADDKiA Warszawa, System Oceny Stanu Nawierzchni SOSN. Wytyczne stosowania., 2010r., tom 2) Szafranko Elżbieta, wyd. Agencja Pacy Twórczej Sp. z o.o., Poznań, Problemy z finansowaniem oświetlenia dróg, Drogi Gminne i Powiatowe, 2016r., tom 1, 26-30s. 3) Dz.U. Nr 43, poz 430, wyd. MTiGM, Rozporządzenie MTiGM z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi (z późniejszymi zmianami, 1999r., tom
Uwagibrak