Ekonomika i organizacja w drogownictwie

Economics and organisation in road construction

2018Z

Kod przedmiotu2811N2-EOD
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Przedmioty wprowadzająceProjektowanie dróg i ulic, Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi
Wymagania wstępnewiedza na temat organizacji robót budowlanych oraz rozwiązań konstrukcji nawierzchni drogowych
Opis ćwiczeńNa ćwiczeniach analizowane są koszty wykonania dróg o różnej kategorii w różnych technologiach. Analizie poddawane są przyczyny zróżnicowania cen i kosztów tych robót. Szerzej omawiane są zasady organizacji robót i zagrożenia przy realizacji robót drogowych W ramach ćwiczeń przygotowany jest projekt - opis realizacji, zagrożeń i metod zapobiegania.
Opis wykładówW ramach przedmiotu omówiona jest infrastruktura transportu w Polsce – stan i potrzeby oraz możliwości finansowania rozwoju infrastruktury drogowej. Przedstawiane są metody analizy kosztów i korzyści w ocenie inwestycji drogowych z uwzględnieniem, różnych metod np.: metody oparte na wartości dodanej, teorii neoklasycznej analizy wielokryterialnej. Identyfikacja, klasyfikacja oraz wycena kosztów i korzyści projektów inwestycji drogowych oraz dyskontowanie i oprocentowanie kosztów i korzyści. Przedstawiana jest również ocena efektywności ekonomicznej inwestycji drogowych. Omówiona jest również specyfika robót drogowych z uwzględnieniem różnych technologii realizacji robót.
Cel kształceniaCelem zajęć jest przekazanie informacji o potrzebach w zakresie realizacji inwestycji drogowych w naszym kraju, możliwościach ich realizacji i finansowania. Podkreślenie specyfiki robót drogowych osiągane jest poprzez omówienie zasad ich organizacji oraz przeprowadzenie analizy zagrożeń podczas realizacji robót drogowych.
Literatura podstawowa1) Biruk S., Jaworski K.M., Tokarski Z., Podstawy organizacji robót drogowych, , wyd.PWN, Warszawa, 2007r., 2) Martinek W., Tokarski Z., Chojnacki K., Organizacja budowy asfaltowych nawierzchni drogowych, wyd. PWN, Warszawa, 2012r., 3) Smoktunowicz E., Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych, wyd.Oficyna Wydawnicza POLCEN, Warszawa,, 2001r., 4) Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg wojewódzkich, wyd.Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, 2008r.
Literatura uzupełniająca1) Radziszewski P., Piłat J., wyd. WKiŁ, Warszawa, Nawierzchnie asfaltowe, 2010r., tom 2) Datka S., Lenczewski S., wyd. WKiŁ, Warszawa, Drogowe roboty ziemne, 1997r., tom 3) Głażewski M., Nowocień E., Piechowicz K., wyd. WKiŁ, Warszawa, Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym, 2010r., tom
UwagiBrak