Geoinżynieria drogowa

Road geoengineering

2018Z

Kod przedmiotu2811N2-GEOD
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzającebudownictwo komunikacyjne, fundamentowanie
Wymagania wstępneZna podstawowe normy projektowania konstrukcji budowlanych oraz zasady sporządzania projektów budowlanych, ma podstawową wiedzę z zakresu mechaniki gruntów i fundamentowania.
Opis ćwiczeńOmówienie i wykonanie zadania projektowego wraz z bieżącą kontrolą stanu zaawansowania: projekt wybranej konstrukcji geotechnicznej (ścianka szczelna kotwiona lub rozparta, szczelinowa, grunt zbrojony, itp.): przyjęcie wymiarów konstrukcji i zebranie obciążeń pionowych; zebranie obciążeń poziomych; przyjęcie schematu statycznego, obliczenia statyczne, wymiarowanie konstrukcji.
Opis wykładówRola geoinżynierii w budownictwie drogowym. Podłoże drogowe, badania geotechniczne, ocena przydatności gruntów na budowle ziemne, kontrola jakości wykonania robót ziemnych, utrzymanie budowli ziemnych. Przygotowanie podłoża drogi: geoinżynieryjne zabiegi ulepszenia podłoża gruntowego, platformy robocze, stabilizacja gruntów. Geoinżynieria w odwodnieniu dróg: rowy, przepusty, bezwykopowe technologie układania przewodów. Stateczność skarp, umacnianie skarp zboczy i nasypów. Posadowienie obiektów mostowych, fundamenty palowe - technologie i badania. Zastosowanie geosyntetyków w budownictwie drogowym, rodzaje materiałów, badania, projektowanie budowli ziemnych z zastosowaniem geosyntetyków, zbrojenie, warstwy uszczelniające, warstwy separacyjne i drenażowe. Nasypy z gruntu zbrojonego. Konstrukcje oporowe w budownictwie drogowym. Zastosowanie i projektowanie iniekcyjnych kotew gruntowych oraz gwoździ gruntowych w budownictwie drogowym. Drogowe budowle podziemne: metody odkrywkowe i bezwykopowe. Podstawy projektowania podziemnych obiektów komunikacyjnych, zasady obliczeń statycznych, obciążenia i współpraca z górotworem.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy na temat zabiegów geoinżynieryjnych oraz budowli ziemnych występujących w budownictwie drogowym. Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami projektowania i wykonawstwa realizacji geoinżynierskich związanych z zagadnieniami stateczności drogowych budowli ziemnych oraz posadowienia inżynierskich obiektów w obrębie pasa drogowego. Ukształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów geoinżynieryjnych w budownictwie drogowym w danych warunkach gruntowo-wodnych.
Literatura podstawowa1) Pisarczyk S., Gruntoznawstwo inżynierskie, PWN, 2001, s. 346 2) Siemińska-Lewandowska A., Głębokie wykopy. Projektowanie i wykonawstwo, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2011, s. 180 3) Gwizdała K., Fundamenty palowe. Technologie i obliczenia, PWN, 2010, s. 297
Literatura uzupełniająca1) Dembicki E. [red.], Fundamenty, Arkady, 1976 2) Gwizdała K., Fundamenty palowe. Badania i zastosowania, t. 2, PWN, 2013, s. 199 3) Gałczyński S., Podstawy budownictwa podziemnego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2001, s. 456
Uwagi