Geotechnika drogowa

Road geotechnology

2018Z

Kod przedmiotu2811N2-GEOTD
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzająceMechanika gruntów, Fundamentowanie
Wymagania wstępneZnajomość zagadnień mechaniki gruntów i inżynierii geotechnicznej, w tym technik i technologii fundamentowania.
Opis ćwiczeńTest kompetencyjny weryfikujący poziom wiadomości z zakresu projektowania geotechnicznego. Cechy fizyczne i mechaniczne gruntów. Nowoczesna aparatura do badań laboratoryjnych i terenowych gruntów. Zasady projektowania geotechnicznego wg EC-7 na wybranych przykładach. Zasady interpretacji wyników wybranych badań terenowych (np. CPTU, georadarowych). Zasady szacowania stateczności skarp wybranymi metodami obliczeniowymi (np. metodą wariacyjną)
Opis wykładówOgólne wiadomości o podłożu gruntowym. Zagrożenia wynikające z procesów wysadzinowości, ekspansywności itp. Proces rozpoznawania i oceny warunków gruntowo-wodnych w nawiązaniu do kategorii geotechnicznych. Badania cech mechanicznych gruntów. Nowoczesna aparatura badawcza w laboratoriach geotechnicznych. Idea prowadzenia badań i interpretacji wyników w aparatach trójosiowego ściskania i kolumnie rezonansowej. Zastosowanie elementów bender w szacowaniu cech sprężystych materiałów gruntowych. Techniki modernizacji aparatury badawczej w laboratoriach geotechnicznych.
Cel kształceniaZapoznanie studenta z: zasadami projektowania wg zaleceń EC-7; funkcjonowaniem nowoczesnych urządzeń i aparatów do badania cech fizycznych i mechanicznych gruntów, a także metodami interpretacji uzyskiwanych wyników.
Literatura podstawowa1) Praca zbiorowa, "PN-EN-1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne. Cz.1.: Zasady ogólne";, PKN, 2008, s. 50 2) Praca zbiorowa, "PN-EN-1997-2:2008 Projektowanie geotechniczne. Cz.2.: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego";, PKN, 2008, s. 50 3) Z.Glazer, "Mechanika Gruntów", Wyd. Geol., 1985, s. 50
Literatura uzupełniająca1) Chen W.F, Liu X.L., "Limit analysis in soil mechanics. Developments in geotechnical engineering",, t. 52, Elsevier, 1990 2) T.W. Lambe; R.V. Whitman,, "Mechanika Gruntów", t. 1 i 2, Arkady, 1978
UwagiPodczas zajęć ćwiczeniowych studenci korzystają z wyposażenia laboratorium geotechnicznego w tym, m.in. z laserowego miernika uziarnienia, aparatu trójosiowego ściskania, kolumny rezonansowej, sondy statycznej CPTU i georadaru.