Konstrukcja nawierzchni drogowych

Road pavements structure

2018Z

Kod przedmiotu2811N2-KND
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzającebudownictwo komunikacyjne, mechanika gruntów, teoria sprężystości i plastyczności
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńWprowadzenie i wydanie tematów ćwiczeń projektowych. Omówienie zasad projektowania nawierzchni sztywnych. Omówienie zasad projektowania nawierzchni podatnych. Prace projektowe.
Opis wykładówKonstrukcje dróg od starożytności do współczesności. Nawierzchnie drogowe – wprowadzenie: definicje i klasyfikacja. Nawierzchnie podatne, półsztywne i sztywne. Obciążenia nawierzchni technologiczne i eksploatacyjne. Oś obliczeniowa. Oddziaływanie dynamiczne pojazdów. Widmo obciążeń. Modele nawierzchni drogowych: Metoda Westergaarda, płyta na sprężystej półprzestrzeni warstwowej, sprężysta półprzestrzeń warstwowa. Katalogi konstrukcji nawierzchni drogowych. Oddziaływania klimatyczne na nawierzchnię. Przepływ ciepła. Wysokie temperatury dodatnie, niskie temperatury ujemne, cykle zamrażania i odmrażania. Powstawanie wysadzin mrozowych. Nawierzchnie sfaltowe, betonowe i z kostki betonowej – konstrukcje i technologie. Podbudowy drogowe z różnych materiałów – wymagania i technologie. Podłoże nawierzchni drogowej. Wymagania i klasyfikacja podłoża gruntowego dla celów drogowych i jego wpływ na konstrukcję nawierzchni drogowej.
Cel kształceniaOpanowanie zagadnień dotyczących rodzajów nawierzchni drogowych, obciążeń działających na nawierzchnię drogi i sposobu projektowania nawierzchni drogowych w oparciu o najnowsze teorie.
Literatura podstawowa1) a, 2) Praca zbiorowa, Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, t. 1, IBDiM, 2003 3) Praca zbiorowa, Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. IBDiM, IBDiM, 2003 , w, 2017 2) Wiłun Z, Zarys Geotechnik, pwn, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak