Projektowanie dróg i ulic

Roads and streets designing

2018Z

Kod przedmiotu2811N2-PDIU
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzającemechanika gruntów i fundamentowanie, budownictwo ogólne
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńWprowadzenie i wydanie tematów ćwiczeń projektowych. Omówienie podstaw obliczania przepustowości odcinka międzywęzłowego i wlotów podporządkowanych na skrzyżowaniu. Omówienie zasad tyczenia trasy. Krok traserski, koordynacja trasy. Omówienie zasad kształtowania drogi w planie. Prosta, łuk kołowy i krzywa przejściowa. Omówienie kształtowania drogi w profilu podłużnym. Spadki podłużne, łuki pionowe. Kryteria wyboru wariantu trasy. Dobór przekroju poprzecznego drogi. Spadki poprzeczne. Omówienie szczegółowych zasad projektowania łuku poziomego i krzywych przejściowych. Spadki poprzeczne na łuku i krzywej przejściowej, rampa. Obliczanie bilansu robót ziemnych i transportu mas. Obliczenie konstrukcji nawierzchni drogowej.
Opis wykładówCharakterystyka infrastruktury drogowej i kolejowej w Polsce. Ruch drogowy i jego pomiary. Prognozowanie ruchu drogowego. Zasady geometrycznego projektowania dróg. Kształtowanie drogi w planie i profilu. Przepustowość dróg i skrzyżowań. Rodzaje nawierzchni drogowych. Drogi gruntowe. Nawierzchnie bitumiczne. Nawierzchnie betonowe. Wymiarowanie konstrukcji nawierzchni drogowych. Wyposażenie dróg i ulic. Drogowe obiekty inżynierskie
Cel kształceniaopanowanie zagadnień inżynierii drogowego dotyczących projektowania dróg, organizacji ruchu i podstawy utrzymania dróg
Literatura podstawowa1) S.Datka, W.Suchorzewski, M.Tracz.,, Inżynieria ruchu,, WKŁ, 2001 2) Młodożeniec W. S., Budowa dróg podstawy projektowania, BEL STUDIO, 2014
Literatura uzupełniająca
UwagiCzęść tematów powtarza się z przedmiotu "Budownictwo Komunikacyjne" I stopień z takiego powodu że na II stopniu mogą studiować osoby, które ukończyły inny kierunek studiów - np: geodezje.