Technologia nawierzchni drogowych

Pavement technology

2018Z

Kod przedmiotu2811N2-TNDR
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzająceTechnologia materiałów drogowych
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza na temat materiałów i konstrukcji drogowych
Opis ćwiczeńBadania wybranych właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych i betonowych stosowanych w drogownictwie
Opis wykładówKlasyfikacja nawierzchni. Konstrukcja nawierzchni drogowej. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Zasady doboru składników mieszanki mineralnej. Rola lepiszcza i metody określania jego optymalnej zawartości. Metody określania optymalnej zawartości lepisza. Wytwarzanie MMA. Technologia wykonywania nawierzchni asfaltowych i betonowych. Nowe rozwiązania materiałowo-technologiczne. Nawierzchnie z betonu cementowego. Recykling.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy w zakresie nawierzchni drogowych, rodzajów, metod ich badania i oceny jakości
Literatura podstawowa1) Stefańczyk B., Mieczkowski P., Mieszanki mineralno-asfaltowe, t. , Wykonawstwo i badania, WKiŁ, Warszawa, 2008, s. 2) Stefańczyk B., Zieliński Z., Technologia i organizacja wykonania jezdni drogowych, t. , Technologia i organizacja wykonania jezdni drogowychSzczecińskiej, Szczecin, , s. 3) Wiłun Z., Zarys geotechniki, t. , WKiŁ, Warszawa, 1982, s. 4) Szydło A., Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego, t. , Polski cement, Kraków, 2004, s. 5) Kalabińska M., Piłat J., Radziszewski P., Technologia materiałów i nawierzchni drogowych, t. , Oficyna Wyd.Politechniki Warszawskiej, , 2003, s. 6) Piłat J., Radziszewski P, Nawierzchnie asfaltowe, t. , Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2010, s. 7) Godlewski D., Nawierzchnie drogowe, t. , Oficyna Wyd.Politechniki Warszawskiej., 2011, s.
Literatura uzupełniająca1) Błażejowski K. Styk S., Technologia warstw asfaltowych, t. , WKiŁ, Warszawa, 2004, s.
Uwagi