Technologia robót drogowych

Roadworks technology

2018Z

Kod przedmiotu2811N2-TRD
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzająceProjektowanie dróg
Wymagania wstępneZnajomość projektowania dróg
Opis ćwiczeńZasady doboru zespołu maszyn do robót ziemnych. Zasady doboru maszym do robót nawierzchniowych.
Opis wykładówRola i znaczenie technologi i organizacji robót drogowych. Klasyfikacja narzędzi, sprzętu i maszyn drogowych. Roboty przygotowawcze w drogownictwie. Zespoły maszyn do robót ziemnych i nawierzchniowych. Zageszczanie gruntu, kruszyw i mas mineralno-asfaltowych, maszyny do ulepszenia gruntów. Technologia ulepszania gruntów, technologia głębokiej stabilizacji. Wytwarzanie i wbudowywanie mas mineralno-bitumicznych i z betonu cementowego. Rycykling nawierzchni bitumicznych i z betonu cemenotwego. Geosentetyki w budownictwie drogowym.
Cel kształceniaNakreślenie potrzeb technologiczno-materiałowych budownictwa drogowego
Literatura podstawowa1) Błażejewski K., Styk St., "Technologia warstw asfaltowych", WKiŁ, 2009 2) Piłat J., Radziszewski P., "Nawierzchnie asfaltowe", WKiŁ, 2010 3) Szydło A., "Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego", Stowarzyszenie producentów cementu, 2004
Literatura uzupełniająca1) MTiGM, Rozporządzenie MTi GM z dnia 2.03.1999 w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. 1999 r. nr 43, poz. 430 (z późn. zm.), 1999
Uwagi