Teoria sprężystości i plastyczności

Theory of elasticity and plasticity

2017L

Kod przedmiotu2811N2-TSIP
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Przedmioty wprowadzająceWytrzymałość materiałów 1 i 2, Mechanika budowli 1 i 2
Wymagania wstępnePodstawowe wiadomości z rachunku różniczkowego i całkowego, algebry liniowej, metod numerycznych. Analiza funkcji jednej i wielu zmiennych. Wiedza z przedmiotów: Mechanikia teoretyczna, Wytrzymałości materiałów, Mechaniki budowli.
Opis ćwiczeńĆwiczenia tablicowe stanowią uzupełnienie prowadzonych wykładów i są ściśle dostosowane do ich treści. Na ćwiczeniach rozwiązywane są przykłady związane z tematyką wykładów. Ćwiczenia audytoryjne są odzwierciedleniem wykładów w rozwiązywaniu zadań.
Opis wykładówPodstawy mechaniki ciał odkształcalnych: opis stanu naprężenia, odkształcenia, typy związków fizycznych, twierdzenia energetyczne. Podstawowe własności mechaniczne materiałów o własnościach zależnych od czasu. Podstawy mechaniki zniszczenia. Graniczna nośność plastyczna. Sposób statyczny i kinematyczny, wyznaczania nośności granicznej układów prętowych i płytowych. Rozumienie pracy oraz umiejętność formułowania problemu brzegowego odpowiadającego typowym zagadnieniom konstrukcji płyt i tarcz. Analiza plastycznego stanu granicznego.
Cel kształceniaRozumienie założeń teorii sprężystości, sprężysto-plastyczności i znajomość równań je opisujących. Rozumienie pojęć stanu naprężenia, odkształcenia i przemieszczenia oraz zależności i związków pomiędzy nimi. Rozumienie pojęcia sprężysto-plastycznej i plastycznej pracy pręta. Wyznaczanie nośności granicznej dowolnie obciążonego statycznie wyznaczalnego pręta i nośności prostych belek statycznie niewyznaczalnych.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi