Złożone konstrukcje metalowe 1

Complex metal structures 1

2017L

Kod przedmiotu2811N2-ZKM1I
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzająceWytrzymałość materiałów, Mechanika budowli, Konstrukcje metalowe 1, Konstrukcje Metalowe 2.
Wymagania wstępneWiedza w zakresie wyznaczania sił wewnętrznych i naprężeń w przekrojach układów prętowych.
Opis ćwiczeńProjekt budowlany hali przemysłowo-magazynowego o stalowej konstrukcji ramowej. Określenie koncepcji konstrukcyjnej hali. Obliczenie obciążeń działających na halę oraz określenie kombinacji obciążeń. Wyznaczenie ekstremalnych sił wewnętrznych za pomocą programu komputerowego. Zaprojektowanie płatwi stalowych, wiązara kratowego oraz słupów mimośrodowo ściskanych. Wykonanie rysunków warsztatowych zaprojektowanych elementów konstrukcyjnych.
Opis wykładówWprowadzenie do wykładów. Teoretyczne podstawy obliczania metalowych układów ramowych. Podstawy projektowania stalowych wież i masztów. Podstawy projektowania kominów stalowych. Konstrukcje szkieletowych budynków wysokich. Konstrukcje cięgnowe.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest rozszerzenie przez studenta podstawowej wiedzy teoretycznej i faktograficznej w zakresie zasad kształtowania, projektowania, wykonawstwa i montażu złożonych stalowych konstrukcji inżynierskich.
Literatura podstawowa1) Łubiński M., Żółtowski W., "Konstrukcje metalowe. Obiekty budowlane", t. 2, Arkady Warszawa, 2004 2) Rykaluk K., "Konstrukcje stalowe - kominy, wieże, maszty", Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2004 3) Ziółko J., Włodarczyk W., Mendera Z., Włodarczyk S., "Stalowe konstrukcje specjalne", Arkady Warszawa, 2004
Literatura uzupełniająca1) Bródka J., Kozłowski A., "Stalowe budynki szkieletowe", Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2003 2) Kozłowski A. i inni, "Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Część 1. Wybrane elementy i połączenia", Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2010 3) Giżejowski M., Ziółko J. i inni, "Budownictwo ogólne. Stalowe konstrukcje budynków. Projektowanie według Eurokodów z przykładami obliczeń", t. 5, Arkady Warszawa, 2010 4) Biegus A., "Stalowe budynki halowe", Arkady Warszawa, 2006 5) Ziółko J., "Zbiorniki metalowe na ciecze i gazy. Wydanie 2", Arkady Warszawa, 1986
Uwagi