Remonty i modernizacje

Renovations and modernizations

2020Z

Kod przedmiotu2811N2-RIM
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBudownictwo ogólne, Budownictwo tradycyjne, Budownictwo uprzemysłowione, Fizyka Budowli. Diagnostyka Cieplno-Wilgotnościowa Budynków.
Wymagania wstępneznajomość przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńWarianty termomodernizacji. Ochrona budowli przed wilgocią i wodą naporową. Roboty wyburzeniowe i przygotowanie betonu do napraw. Diagnostyka zarysowań i deformacji. Przyczyny uszkodzeń połączeń elementów prefabrykowanych w ustrojach budynków. Zasady projektowania i obliczania zabezpieczeń i wzmocnień połączeń. Wzmocnienia stropu, wzmocnienia fundamentów, naprawy posadzki przemysłowej. Naprawy stropodachu, tarasu, dachu odwróconego. Dobór materiału i metody do naprawy rys w konstrukcjach żelbetowych, betonowych i murowych. Zabezpieczenia antykorozyjne wybranego obiektu. Urządzenia do iniekcji, metodologia iniekcji rys w konstrukcji murowej. Szczelność powietrzna budynku. Ochrona budynku przed hałasem – kryteria doboru odpowiedniej metody. Podsumowanie ćwiczeń. Zaliczenie– kolokwium.
Opis wykładówDiagnostyka przegród i elementów konstrukcyjnych, ocena stopnia zagrożenia konstrukcji na podstawie morfologii rys i pęknięć, ocena cech wytrzymałościowych materiałów , wzmacnianie konstrukcji monolitycznych i zespolonych, wzmacnianie fundamentów, wzmacnianie ścian i stropów ,sposoby naprawy i rekonstrukcji konstrukcji murowych i drewnianych ,Metody iniekcyjne w naprawianiu rys i pęknięć. Dobór materiału do naprawy, kryteria doboru, wymagania techniczne. Naprawcze roboty modernizacyjno-remontowe: naprawa skorodowanych powierzchni betonowych, zabezpieczanie zbrojenia, naprawa posadzek, impregnacja, zabezpieczenia budowli przed korozją biologiczną. Oszacowanie zagrożenia korozyjnego obiektu budowlanego. Konstrukcje tymczasowe do prowizorycznych zabezpieczeń budowli. Usuwanie wad nowych budowli. Realizacja robót w warunkach zimowych ,Metodyka remontów i modernizacji obiektów o dużej wartości historycznej w świetle obowiązujących przepisów i sztuki budowlanej.
Cel kształceniaCelem kształcenia z zakresu omawianego przedmiotu jest poznanie struktury projektowej obiektu od strony awarii lub zagrożenia awarią obiektu budowlanego. Nauka metodyki naprawczej obiektu pozwala na reakcję przeciw awaryjną i katastroficzną w odpowiednim czasie i zapobieżeniu powyższych. Nauka metodyki modernizacji pozwala na unowocześnianie i rozbudowywanie obiektów pod potrzeby użytkownika lub dostosowania do potrzeb wynikających z parametrów technicznych i funkcyjnych obiektu.
Literatura podstawowa1) Danuta Spiżewska, Eugeniusz Masłowski, Wzmacnianie konstrukcji budowlanych, Arkady, 2008 2) Praca zbiorowa pod kierunkiem Piotra Klemma, Budownictwo Ogólne - Fizyka Budowli, t. 2, Arkady, 2007 3) Małyszko L., Orłowicz R, Konstrukcje murowe zarysowania i naprawy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi