Ekonomika i organizacja w drogownictwie

Economics and organisation in road construction

2022Z

Kod przedmiotu11N2-EOD
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Biruk S., Jaworski K.M., Tokarski Z., Podstawy organizacji robót drogowych, , PWN, Warszawa, 2007 2) Martinek W., Tokarski Z., Chojnacki K., Organizacja budowy asfaltowych nawierzchni drogowych, PWN, Warszawa, 2012 3) Smoktunowicz E., Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych, Oficyna Wydawnicza POLCEN, Warszawa,, 2001 4) Instytut Badawczy, Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg wojewódzkich, IBDIM, Warszawa, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi