Inżynieria ruchu drogowego

Road traffic engineering

2022L

Kod przedmiotu11N2-IRD
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) S. Datka, W. Suchorzewski, M., Tracz, Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 43, poz. 430), 1999 2) 2. S. Datka, W. Suchorzewski, M., Tracz. Inżynieria ruchu , WKŁ , 2001 3) 3. Krystek R., Węzły drogowe, WKŁ, 1992 4) Praca zbiorowa, 6. Obliczanie przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji, GDDPiA, 2001 5) Praca zbiorowa, 8. Metoda obliczania przepustowości rond, GDDPiA, 2004 , WKŁ, 2001 2) Krystek R.,, Węzły drogowe, Praca zbiorowa, 6. Obliczanie przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji, GDDPiA, 2001 5) Praca zbiorowa, 8. Metoda obliczania przepustowości rond, GDDPiA, 2004, WKŁ, 1992
Literatura uzupełniająca
Uwagi