Konstrukcja nawierzchni drogowych

Road pavements structure

2022Z

Kod przedmiotu11N2-KND
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) a, 2) Praca zbiorowa, Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, t. 1, IBDiM, 2003 3) Praca zbiorowa, Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. IBDiM, IBDiM, 2003 , w, 2017 2) Wiłun Z, Zarys Geotechnik, pwn, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi