Projektowanie konstrukcji inżynierskich obiektów drogowych

Road engineering structure design

2022Z

Kod przedmiotu11N2-PKIOD
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Madaj A., Wołowicki W., Podstawy projektowania Budowli mostowych, t. 1, WKŁ, 2003 2) Glinicki P., Budownictwo podziemne, t. skrypt, Politechnika Białostocka, 1994
Literatura uzupełniająca
Uwagi