Technologia robót drogowych

Roadworks technology

2022Z

Kod przedmiotu11N2-TRD
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Błażejewski K., Styk St., "Technologia warstw asfaltowych", WKiŁ, 2009 2) Piłat J., Radziszewski P., "Nawierzchnie asfaltowe", WKiŁ, 2010 3) Szydło A., "Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego", Stowarzyszenie producentów cementu, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi