Złożone konstrukcje metalowe 1

Complex metal structures 1

2019L

Kod przedmiotu2811S2-ZKM1I
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceWytrzymałość materiałów, Mechanika budowli, Konstrukcje metalowe 1, Konstrukcje Metalowe 2.
Wymagania wstępneWiedza w zakresie wyznaczania sił wewnętrznych i naprężeń w przekrojach układów prętowych.
Opis ćwiczeńProjekt budowlany hali przemysłowo-magazynowego o stalowej konstrukcji ramowej. Określenie koncepcji konstrukcyjnej hali. Obliczenie obciążeń działających na halę oraz określenie kombinacji obciążeń. Wyznaczenie ekstremalnych sił wewnętrznych za pomocą programu komputerowego. Zaprojektowanie płatwi stalowych, wiązara kratowego oraz słupów mimośrodowo ściskanych. Wykonanie rysunków warsztatowych zaprojektowanych elementów konstrukcyjnych.
Opis wykładówWprowadzenie do wykładów. Teoretyczne podstawy obliczania metalowych układów ramowych. Podstawy projektowania stalowych wież i masztów. Podstawy projektowania kominów stalowych. Kształtowanie geometrii i analiza przestrzennych przykryć strukturalnych. Konstrukcje szkieletowych budynków wysokich. Konstrukcje cięgnowe.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest rozszerzenie przez studenta podstawowej wiedzy teoretycznej i faktograficznej w zakresie zasad kształtowania, projektowania, wykonawstwa i montażu złożonych stalowych konstrukcji inżynierskich.
Literatura podstawowa1) Łubiński M., Żółtowski W., "Konstrukcje metalowe. Obiekty budowlane", t. 2, Arkady Warszawa, 2004 2) Rykaluk K., "Konstrukcje stalowe - kominy, wieże, maszty", Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2004 3) Ziółko J., Włodarczyk W., Mendera Z., Włodarczyk S., "Stalowe konstrukcje specjalne", Arkady Warszawa, 2004
Literatura uzupełniająca1) Bródka J., Kozłowski A., wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, "Stalowe budynki szkieletowe", 2003r., tom 2) Kozłowski A. i inni, wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, "Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Część 1. Wybrane elementy i połączenia", 2010r., tom 3) Giżejowski M., Ziółko J. i inni, wyd. Arkady Warszawa, "Budownictwo ogólne. Stalowe konstrukcje budynków. Projektowanie według Eurokodów z przykładami obliczeń", 2010r., tom 5 4) Biegus A., wyd. Arkady Warszawa, "Stalowe budynki halowe", 2006r., tom 5) Ziółko J., wyd. Arkady Warszawa, "Zbiorniki metalowe na ciecze i gazy. Wydanie 2", 1986r., tom
Uwagi