Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru

Inter-faculty general course (elective)

2021Z

Kod przedmiotu2811S2-PODW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1. A. Lipiński, Prawne podstawy ochrony środowiska, Oficyna A Wolters Kluwer Business, Warszawa, 20103. Głowiak B., Kempa E., Winnicki 2. S. Pisarczyk, Elementy budownictwa ochrony środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008 3. Chłopek Z., Ochrona środowiska naturalnego, Wydaw. Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2002 4. Red. Zarzycki R., Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska, WNT, 2009 5. Neufert E., 1995r., "Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego", wyd. Arkady.
Literatura uzupełniająca
Uwagi