Chemia

Chemistry

2019Z

Kod przedmiotu2811N1-CHEM
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPrzepisy BHP, omówienie sprzętu laboratoryjnego oraz techniki pracy w laboratorium. Przygotowanie roztworów mianowanych. Technika ważenia. Symbole pierwiastków i nazewnictwo. Obliczanie stężeń. Przygotowanie roztworów rozcieńczonych. Przeprowadzanie podstawowych reakcji – synteza, analiza, zobojętnianie (wskaźniki pH), hydroliza. Stała i stopień dysocjacji. Przeprowadzanie wybranych reakcji redox i strącania. Iloczyn rozpuszczalności.Wskaźniki w technikach miareczkowych. Analiza ilościowa – alkacymetria i kompleksometria. Twardość ogólna wody. Miareczkowanie strąceniowe.
Opis wykładówPodstawowe prawa i pojęcia chemiczne. Klasyfikacja i nazewnictwo związków nieorganicznych. Typy reakcji chemicznych. Podstawy obliczeń chemicznych. Bilansowanie reakcji chemicznych, reakcje redox. Stechiometria. Podstawy termochemii. Budowa atomu. Podstawowe cząsteczki elementarne i ich właściwości. Właściwości pierwiastków. Budowa cząsteczki. Wiązania chemiczne. Stany skupienia materii. Przemiany fazowe. Roztwory. Kinetyka chemiczna. Stan równowagi. Reguła Le Chateliera-Browna. Kataliza chemiczna. Dysocjacja elektrolityczna. Teorie kwasów i zasad. Pomiar pH. Reakcje w roztworach wodnych. Hydroliza soli. Reakcje elektrochemiczne. Elektrody wzorcowe – pomiar potencjału. Szeregi elektrochemiczne. Korozja elektrochemiczna metali. Elementy chemii organicznej. Nazewnictwo i izomeria związków organicznych. Chemia polimerów.
Cel kształceniaZapoznanie z teoretycznymi i praktycznymi aspektami chemii nieorganicznej, analitycznej i organicznej
Literatura podstawowa1) Czarnecki L., Broniewski T., Henning 0, Chemia w budownictwie. , Arkady Warszawa, 2010.
Literatura uzupełniająca
Uwagi