Konstrukcje metalowe 1

Metal structures 1

2021Z

Kod przedmiotu2811N1-KM1
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMechanika teoretyczna, wytrzymałość materiałów, mechanika budowli
Wymagania wstępneWiedza z zakresu mechaniki konstrukcji, w tym: wyznaczanie sił przekrojowych i naprężeń w przekrojach układów prętowych.
Opis ćwiczeńPodstawy projektowania. Klasa przekroju. Nośność na wyboczenie. Słup mimośrodowo ściskany. Zadanie projektowe: stalowy słup dwugałęziowy osiowo ściskany, obliczenia statyczne, wymiarowanie przekrojów i połączeń, rysunki konstrukcyjne. Moment krytyczny. Nośność belek. Zadanie projektowe: belka stalowa. Spoiny pachwinowe i doczołowe.
Opis wykładówWprowadzenie do wykładów. Historia konstrukcji metalowych. Materiały i wyroby hutnicze. Procesy wytwarzania stali. Struktura metali. Naprężenia własne. Rodzaje, gatunki i właściwości metali. Korozja stali i ochrona przed pożarem. Podstawy wymiarowania konstrukcji stalowych. Zarys teorii niezawodności. Awaryjność konstrukcji. Elementy rozciągane i ściskane. Węzły i połączenia w konstrukcjach stalowych. Połączenia spawane.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest przekazanie wiedzy w zakresie podstaw projektowania elementów i połączeń konstrukcji metalowych, wyrobienie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania istotnych problemów dotyczących konstrukcji metalowych oraz przygotowanie absolwenta do pracy na samodzielnych stanowiskach i w pracy zespołowej.
Literatura podstawowa1) PN-EN, PN-EN 1993 "Projektowanie konstrukcji stalowych", PKN, 2007 2) Kozłowski A. i inni, Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Część 1", Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2010 3) Kozłowski A. i inni, "Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Część 2", Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2013
Literatura uzupełniająca1) Bródka J., Broniewicz M., wyd. Polskie Wydawnictwo Techniczne, "Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów", 2013r., tom 2) Bródka J., Kozłowski A. i inni, wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, "Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych", 2009r., tom 3) PN-EN, wyd. PKN, PN-EN 1990: 2004, "Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych", 2007r., tom 4) Giżejowski M., Ziółko J. i inni, wyd. Arkady Warszawa, "Budownictwo ogólne. Stalowe konstrukcje budynków. Projektowanie według Eurokodów z przykładami obliczeń", 2010r., tom 5 5) Łubiński M., Żółtowski W., wyd. Arkady Warszawa, "Konstrukcje metalowe. Obiekty budowlane", 2004r., tom 1
Uwagi