Podstawy organizacji produkcji budowlanej

Basic building production organisation

2021L

Kod przedmiotu2811N1-POPB
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dyżewski A, Technologia i organizacja budowy, t. t.1 i 2, Arkady, 1989 2) Piarska E., Połoński M, Elementy organizacji robót inżynierskich, SGGW, 2000 3) Lichnowski Z, Podstawy organizacji, zarządzania i technologii w budownictwie, PWN, 1985
Literatura uzupełniająca
Uwagi